SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA - Jihomoravský kraj - Okres Blansko
 
Sbor dobrovolných hasičů Petrovice

Historie sboru

ZALOŽENÍ SBORU

Požární sbor byl založen v roce 1894. Ustanovující valná hromada, která se konala 21. Července 1894, zvolila funkcionáře (pod textem). Dále bylo zvoleno 28 členů  a ještě 11 členů přispívajících.

Funkce Jméno a příjmení
Náčelník Josef Marek- nadučitel
I. podnáčelník Alois Souček
II. podnáčelník Karel Nečas
Zbrojmistr Josef Kučera
Jednatel Jan Novák – učitel
Předseda František Nečas
První činní členové
Josef Bezděk z č.p. 17
František Bezděk z č.p. 17
Mikuláš Bezděk z č.p. 17
Konrád Bezděk z č.p. 46
Vincenc Buš z č.p. 63
Rudolf Bezděk z Podolí
Anton Dvořáček z č.p. 37
František Čech z č.p. 25
Josef Dvořáček z č.p. 37
Bartoloměj Dvořáček  z č.p. 39
Pavel Dvořáček z č.p. 47
Martin Dvořáček z č.p. 39
Osvald Klimeš z č.p. 37
František Jakubec z č.p. 26
Jan Meluzín z č.p. 7
Josef Kučera z č.p. 16
Eduard Musil z č.p. 25
Josef Mikulášek z č.p. 28
Robert Nečas z č.p. 64
Ferdinand Musil z č.p. 23
Matouš Souček z č.p. 15
Tomáš Plch z č.p. 54
Anton Ševčík z č.p. 36
Jan Svoboda z č.p. 11
Jan Šenkýř z č.p. 8
Martin Ševčík
Jan Trávníček z č.p. 26
Jan Trávníček z č.p. 4

V roce 2008 se vyskytly informace, že náš sbor i sbory v okolních obcích byly založeny o několik let dříve. Tyto údaje byly zapsány v historické kronice Tituse Kršky z Velvar (zakladatel hasičského hnutí) a v současné době se ověřuje pravost tohoto dokumentu. Je tedy pravděpodobné, že náš sbor je starší než si doposud myslíme.

HISTORIE V LETOPOČTECH

*Rok 1894

Požární sbor Petrovice zakoupil první ruční stříkačku.

*Rok 1895

Požární sbor Petrovice postavil první skladiště a dne 16.03.1895 uspořádal první ples.

*Rok 1896

Dne 06.01.1896 sehrál požární sbor Petrovice svoje první divadelní představení.

*Rok 1897

Dne 18.07.1897 se požární sbor Petrovice zúčastnil udělení diplomu čestného členství všech obcí farnosti děkanu Františku Šplíchalovi.

*Rok 1900

V roce 1900 měl požární sbor v Petrovicích 25 činných členů a 12 členů přispívajících. Celkový příjem požárního sboru Petrovice za rok 1900 činil 162 zlatých, 76 krejcarů, oproti vydání, které za rok 1900 činilo 135 zlatých, 14 krejcarů, přičemž roční příspěvek činil 60 krejcarů na jednoho člena. V tomto roce byla také zakoupena první lékárnička.

*Rok 1903

V tomto roce požární sbor vyprovodil nadučitele Josefa Marka, pocházejícího z Petrovic, který sbor založil a byl jeho prvním náčelníkem.  Za nového náčelníka byl zvolen  tehdejší I. podnáčelník Alois Souček z č.p. 20.

*Rok 1904

Dne 17.04.1904 požární sbor Petrovice uspořádal v Petrovicích župní hasičský sjezd. Téhož roku byla zakoupena další požární stříkačka – berlovka.

*Rok 1909

Požární sbor Petrovice zakoupil parádní soukenné uniformy černé barvy.

*Rok 1910

V tomto roce byl ve volbách zvolen za předsedu požárního sboru Petrovice Antonín Hasoň z č.p. 65, za místopředsedu František Nečas z č.p. 51, jednatelem Rudolf Nečas z č.p. 66, pokladníkem Josef Kubíček z č.p. 27, náčelníkem byl zvolen Alois Souček z č.p. 20, kterému byl v roce 1913 odevzdán čestný diplom „Za zásluhy“, I. podnáčelníkem Karel Nečas z č.p. 35, II. podnáčelníkem Josef Nečas z č.p. 64.

*Rok 1919

Dne 18.05.1919 se konala v Petrovicích první valná hromada sboru po první světové válce. Na této valné hromadě byli zvoleni předsedou Leopold Holý – nadučitel, místopředsedou František Nečas, pokladníkem Josef Kubíček, jednatelem Josef Šenkýř, náčelníkem Alois Souček, I. podnáčelníkem František Musil, II. podnáčelníkem František Mikulášek, zbrojmistrem Rudolf Klimeš.

*Rok 1923

Na valné hromadě sboru dobrovolných hasičů byl zvolen náčelníkem František Mikulášek z č.p. 63 a podnáčelníkem Josef Souček z č.p. 20. Sbor v tomto roce daroval na obecní knihovnu 150,- Kč.

*Rok 1925

Dne 18.08.1926 v 22.00 hod. vyhořela stodola Aloise Součka z č.p. 20. U sboru dobrovolných hasičů Petrovice byl založen samaritánský odbor, v něž byli členy Valentin Nečas z č.p. 64, Alois Dvořáček z č.p. 37, Josef Souček z č.p. 20, Marie Doležalová z č.p. 40 a Anna Plchová.

*Rok 1926

Dne 21.03.1926 v 22.00 hod. vyhořely grunty č.p. 16 (mimo stodolu), č.p. 15 (rovněž mimo stodolu) a celý grunt č.p. 47. Vlastního hašení se zúčastnilo 9 požárních sborů, přičemž hašení bylo ztíženo velkým mrazem. Dne 03.04.1926 v 19.30 hod. vyhořela kůlna a stodola řídícího učitele Františka Suchého z č.p. 24. Všechny tyto požáry byly založeny týmž pachatelem.

*Rok 1928

Dne 17.12.1928 v 23.00 hod. vyhořelo celé stavení Františka Nečase z č.p. 10.

*Rok 1929

Dne 10.06.1929 byla zakoupena první motorová stříkačka fy Hrček a Neugebaur o výkonu 26 HP za 34. 000,-Kč. Na tuto stříkačku bylo dobrovolnou sbírkou vybráno 12. 000,-Kč a vypůjčeno 17. 000,-  Kč. Na uhrazení dluhu bylo usneseno vybírat ročně od rolníků 15,-Kč, od domkařů 10,-Kč a od nájemníků 5,-Kč. Sbor dobrovolných hasičů Petrovice měl tohoto roku činných 22 členů, 27 členů přispívající.

*Rok 1930

Dne 30.07.1930 vyhořelo stavení Ferdinanda Musila z č.p. 23. Požár byl založen nezjištěným pachatelem.

*Rok 1933

Byl postavený nový stožár na sušení hadic.

*Rok 1934

V tomto roce byla sborem dobrovolných hasičů Petrovice pořádána slavnostní valná hromada ke 40. výročí založení hasičského sboru. V této době bylo 22 činných členů a 70 členů přispívajících. Celkový příjem požárního sboru Petrovice za rok 1934 činil 3.082,- Kč oproti vydání, které za rok 1934 činilo 2. 480,-Kč. Byla zakoupena sanitní nosítka.

*Rok 1938

Byla založena civilní protiletecká obrana (CPO). Velitelem se stal František Musil. CPO měla celkem 55 členů rozdělených do 7 odborů a to požární, strážní, asanační, poplachový, samaritánský, bezpečností a pracovní. Výcvik probíhal v obci Sloup.

*Rok 1939

Dne 11.06.1939 zemřel Alois Souček, dlouholetý náčelník Sboru dobrovolných hasičů v Petrovicích.

*Rok 1940

CPO byla rozšířena na 70 členů. Sbor dobrovolných hasičů Petrovice se skládal z těchto členů: předseda František Musil z č.p. 22, místopředseda Jaromír Nečas z č.p. 66, jednatel Josef Souček z č.p. 20, pokladník Josef Bezděk, vzdělavatel Jan Ševčík ml., náčelník František Mikulášek, I. podnáčelník Valentin Nečas, II. podnáčelník Alois Dolák, zbrojmistr Jan Musil z č.p. 21. Stav členstva byl následující: 7 čestných členů ( Josef Souček z č.p. 19, František Musil z č.p. 22, Bartoloměj Dvořáček ). 24 členů činných a 74 členů přispívajících. Samaritánský odbor se skládal z těchto členů: Jan Čech, František Obručka a 12-ti samaritánek. V tomto roce dluh sboru dobrovolných hasičů Petrovice na motorovou stříkačku činil ještě 5. 000,-Kč.

 *Rok 1941

Dne 26.01.1941 se konala valná hromada Sboru dobrovolných hasičů v Petrovicích. Náčelníkem byl na této valné hromadě opětovně zvolen František Mikulášek.  Dne 03.09.1941 v 10.30 hod. vznikl požár domu č.p. 64, vyhořela celá budova a
stodola u domu č.p. 35. Dne 06.09.1941 tento požár vyšetřovala německá kriminální policie a bylo zjištěno, že požár vznikl od
vadného vedení elektrického proudu.

*Rok 1942

Během měsíce června roku 1942 musel být přeorganizován podle říšskoněmeckého vzoru sbor dobrovolných hasičů. Členové nové sboru byli: Musil Jan z č.p. 18, Musil Josef z č.p. 11, Dvořáček Josef z č.p. 71, Musil Jan z č.p. 50, Vintr Antonín z č.p. 56, Dvořáček Jan ml. z č.p. 29, Sedlák Josef z č.p. 34, Musil Alois z č.p. 23 a Souček Josef ml. z č.p. 15. Veškerý inventář a náklady musela převzít obec Petrovice.

*Rok 1943

Dne 05.11.1943 ve 15.15 hod. vznikl požár v domě č.p. 19. Shořely stáje, výměnek, kůlny a mlat. Uchráněno bylo jen obytné stavení.  Uhořela též 3 prasata a drůbež. Oheň vznikl v kůlně, kde si před tím ve slámě hráli děti. Zavinění ze strany dětí nebylo prokázáno. Dne 19.12.1943 byla provedena kontrola hasičského sboru  ředitelem Němcem Heintzem, který současně vyšetřoval příčinu požáru.

*Rok 1956

Dne 19.02.1956 se konala v kulturním domě Okresní konference požární ochrany za účasti 300 delegátů. Sbor požární ochrany po úspěchu uspořádání konference rozvíjel zdařile svoji činnost. Byl založen oddíl žáků požární ochrany, kteří vyhráli Okresní soutěž. Stará motorová stříkačka na koňský potah byla přebudována za závěsnou za automobil a obci byla přidělena nová, vysoce výkonná stříkačka PS 16. Tyto stroje jsou do současné doby udržovány ve vzorném technickém stavu. Požárníci rovněž opravili budovu požární zbrojnice a odpracovali tak 150 brigádnických hodin.

*Rok 1959

V rámci úprav návsi a rozšiřování komunikací byl zavážen rybníček u školy, který byl založen v roce 1791.

*Rok 1964

Dne 18.03.1959 ve 20.30 hod.  vyhořel Větřák, kde bydleli manželé Alois a Anežka Součkovi. Požárníci vynesli nábytek a svršky, ostatní shořelo. Zůstala pouze kamenná věž a zdi z přilehlého obytného stavení.

*Rok 1967

Sbor dobrovolných hasičů Petrovice byl v tomto roce vybaven požárním vozidlem Tatra 805.

*Rok 1972

V akci „Z“ byla vybudována na Oulehlích požární nádrž a stožár na sušení hadic.

 *Rok 1973

Uspořádána soutěž požárníků, ve které se naši požárníci umístili na prvním místě. Dále byl uspořádán zájezd na mezinárodní soutěž požárníků v Brně.

*Rok 1974

Ve dnech 13. – 14. září oslavil požární sbor Petrovice 80. let svého trvání. V sobotu dne 12.09.1974 se konala slavností schůze celého okrsku, na kterou byli pozváni zasloužilí členové a zástupci požárních orgánů. V neděli dne 13.09.1974 slavnost pokračovala výstavou výzbroje v požární zbrojnici a dokumentů v kulturním domě. Dále proběhlo slavnostní předání upomínkových darů zasloužilým členům požárního sboru. Byla předána do užívání nová požární zbrojnice za kulturním domem. Oslavy byly zakončeny námětovým cvičením. V tomto roce měl požární sbor celkem 43 členů z toho jedno družstvo mužů a jedno družstvo dorostu. Obě družstva dosahovaly dobrých výsledků v požárních disciplínách. Složení výboru bylo následující: velitel Musil František z č.p. 21, zástupce Dosedla Zdeněk z č.p. 75, velitel dorostu ing. Maňoušek František, předseda Urban František z č.p. 114, jednatel Mička Jiří, strojník Kakáč Jaroslav, kulturní referent Urban Jan, pokladník Trávníček Karel.

*Rok 1975

Požárníci obnovili promítání filmů v kulturním domě.

*Rok 1977

Činnost požárního sboru se v roce 1977 velmi úspěšně rozvíjela, hlavně na úseku  práce s mládeží. Dorostenecké družstvo se probojovalo do krajské soutěže, ve které obsadilo 3. místo. Družstvo žáků obsadilo v okresní soutěži 4. místo. Organizace požárníků se v okresní soutěži umístila celkově na 2. místě.

*Rok 1979

U příležitosti 85-tého založení sboru dobrovolných hasičů Petrovice, byla uspořádána výstava techniky a dokumentace a provedeno ukázkové cvičení.

*Rok 1980

Svaz požární ochrany dosáhl nejcennějšího úspěchu v soutěžích družstva mužů, které zvítězilo v okrskovém kole a v okresním kole skončilo na 3. místě. Zásahová jednotka se podílela na likvidaci dvou požárů mimo naši obec. Na požárnízbrojnici byla instalována požární siréna.

*Rok 1981

Na vysoké úrovni se rozvinula práce s mládeží, sbor má v této době 3 žákovská družstva a jedno družstvo dorostu.

*Rok 1982

Členové sboru se zásahovou jednotkou JZD  likvidovali zahoření chlévské mrvy na skládce na poli mimo obec. Dále pokračuje dobrá práce s mládeží, do soutěže se  zapojují 3. družstva žáků, jedno družstvo dorostu  a dvě družstva mužů. Bylo přikročeno k opravě vodní nádrže v dědině, ta však nebyla dotažena do konce a nádrž byla znovu napuštěna.

*Rok 1984

Proběhla oslava 90. výročí založení sboru se slavnostní schůzí, výstavkou a námětovým cvičením. Do soutěží se poprvé zapojilo družstvo dorostenek na soutěži v Ráječku. Zásahové družstvo zasahovalo v obci při shoření slámy u Nečasů..

*Rok 1985

Byly dokončeny práce na požárnické klubovně v kulturním domě, která se stala velmi užitečným místem k rozvíjení činnosti všech požárníků. Tradicí se stává pořádání letních táborů pro nejmladší hasiče, ale i ostatní děti z obce.

*Rok 1986

Hasiči v naší obci patřili k nejaktivnějším složkám a přispívali k rozvoji kulturního a veřejného života v obci. Jednou z nových aktivit bylo například každoroční organizování občerstvení pro občany v období letní dovolené v pohostinství. Dále pokračovalo každoroční organizování a přípravy pálení čarodějnic.

*Rok 1993

V roce 1993 vzhledem k blížícímu se výročí byla provedena celková rekonstrukce požární zbrojnice a nátěr venkovních vrat.

*Rok 1994

Začátkem roku 1994 byla obcí zakoupena a darována našemu sboru cisternová automobilová stříkačka CAS-25 Š.706 RTHP, která byla před níže uvedeným výročím sborem celkově zrekonstruována, byl proveden celkový lak karoserie a sbor si tuto cisternu posléze dovybavil.  V měsíci září proběhla oslava 100. výročí založení sboru se slavnostní schůzí, výstavkou a námětovým cvičením na návsi obce. Po námětovém cvičení pokračovaly oslavy posezením při hudbě na návsi u kapličky .

 *Rok 1995

V tomto roce byly zásahovému družstvu zakoupeny pracovní zásahové stejnokroje a zásahová obuv.

*Rok 1996

V roce 1996 byla uspořádána na místním letišti v Petrovicích okrsková soutěž v požárním sportu za účasti 11-ti požárních sborů z okolních obcí. Z našeho sboru se soutěže zúčastnili 3 soutěžní družstva. Po skončení soutěže v požárním sportu, sbor uspořádal dětský den.

*Rok 1997

Při záplavách v tomto roce nebyla ušetřena ani klubovna SDH, která byla téměř vodou zničena a musela být provedena její rekonstrukce. Družstvo mladších mužů našeho sboru se zúčastnilo pohárové soutěže ve Veselici, kde obsadili první místo.
Dále naše zásahová jednotka zasahovala při  požáru rodinného domku v obci Karolín.

*Rok 1998

Sbor dobrovolných hasičů Petrovice uspořádal pro své členy zájezd  na výstavu požární techniky „PYROS“ do Brna. Zásahová jednotka byla vybavena kabáty pro zimní období. Zásahová jednotka se účastnila likvidace  požáru lesního porostu u obce Velenov a dále při likvidaci požáru v obci Vavřinec, kde došlo k zahoření rodinného domku.

*Rok 1999

Počátkem tohoto roku byla  provedena rekonstrukce požární zbrojnice v podobě vybudování teplovodního topení. Dále byla zásahová jednotka našeho sboru vybavena čtyřmi novými přilbami „GALLET“, které byly zakoupeny z rozpočtu pro zásahovou jednotku. V měsíci květnu náš sbor uspořádal  v Petrovicích okrskovou soutěž za účasti všech okrskových soutěžních družstev.

Ve dnech 21.08.1999 – 22.08.1999 uspořádal sbor dobrovolných hasičů oslavy 105. výročí založení sboru, které proběhly na návsi obce.V sobotu byla slavnostní valná hromada v sále KD a v neděli pak následovalo námětové cvičení a ukázky nejnovější, ale i staré techniky. Celé oslavy proběhly za velice krásného a slunečného počasí a vydařily se na sto procent ke vší spokojenosti.

* Rok 2000

Vstup do nového roku a nového tisíciletí nebyl pro hasiče z Petrovic vůbec radostný, ba dokonce skoro tragický. V noci ze čtvrtého na pátého ledna se do naši hasičské zbrojnice vloupal zloděj a ukradl veškeré vybavení zásahového družstva včetně hasičského automobilu ŠKODA 706 RTHP CAS 25. Veškerý materiál byl nakoupen ze sponzorských darů nebo přímo darován SDH.

* Rok 2001

Celý tento rok jsme se museli zaměřit na zajištění veškeré potřebné výstroje a výzbroje pro zásahovou jednotku. Obci se podařilo sehnat starší vozidlo Tatra 815 CAS 32. Namísto nevyhovující Tatry 805 nám obec zakoupila vozidlo Wolksvagen – Transportér, který slouží jako technický a dopravní automobil. Byly zakoupeny 4 ks dýchacích přístrojů značky DRAGER a jedna nová přilba GALET. Začala znovu práce s mládeží a dvě družstva se zúčastnila podzimního branného závodu ve Velkých Opatovicích.

* Rok 2002

Začátkem roku se nám podařilo sehnat sponzory na zakoupení nových dýchacích přístrojů a čtyř kusu přileb GALET. Zásahová jednotka se také zúčastnila pomoci při letních záplavách a to hned dvakrát. Poprvé u nás na okrese v obci Crhov a Hodonín a o
měsíc později v Nových Kopistech u Litoměřic. Po těchto zkušenostech byly do zbrojnice dokoupeny nepromokavé komplety pro
deset členů zásahové jednotky.

* Rok 2003

V tomto roce naše okolí zastihli opět ničivé přívalové deště a záplavy. Náš sbor dvakrát a to po necelých čtrnácti dnech zasahoval pří čerpání vody ze zatopených sklepů a úklidu nánosů bahna ve Sloupu. Po těchto dalších zkušenostech s velkou vodou obec zakoupila nové plovoucí čerpadlo MAXIMUM a vysoké rybářské holinky pro práci v takové velké vodě. Kolektiv dětí se zúčastnil celého kola hry Plamen a celému družstvu dětí pan Šejnost zakoupil nové dětské uniformy. Náš sbor uspořádal první ročník Setkání hasičů Petrovic z celé ČR. Akce byla hodnocena velice kladně všemi zúčastněnými.

 * Rok 2004

Hasiči s obcí uspořídali 31.1.2004 ples. Z řad členů SDH vystoupili čtyři hasiči, a to převážně z důvodu změny bydliště. Hasiči se zúčastnili na technickém zabezpečení orientačního běhu, který se konal 3.4.2004 v okolí obce a v obci měl východisko. V obci proběhlo 24.4.2004 školení zásahových družstev okrsku, technické zajištění připravovali hasiči SDH Petrovice. Hasiči uspořádali oheň – pálení čarodějnic na větřáku 30.4.2004. Zakoupení 9-ti stejnokrojů pro slavnostní příležitosti. Okrsková soutěž 16.5.2004 Vysočany, účast – muži do 35 let a nad 35 let. Setkání Petrovic – Petrovice u Sušice – 22. a 23.5.2004. Obec věnovala SDH prapor, který byl v sobotu 26.6.2004 vysvěcen v místním kostele. SDH jako tradičně zajišťoval pouťové zábavy. Proběhlo 110. výročí založení SDH v obci, při této příležitosti byla otevřena nová hasičská zbrojnice. Průběh oslav byl narušen odjezdem zásahového družstva k požáru lesa a následně nepřízní počasí. Jako každoročně proběhl sběr železného šrotu. Celoročně byly v domluvených termínech organizovány pomocné práce na dokončení zbrojnice a následně na její dovybavení.

* Rok 2005

Hasiči s obcí uspořídali 23.1.2005 ples. V únoru uspořádal SDH ostatkový průvod obcí (5.2.2005). SDH zajistil zakoupení vlastní harmoniky pro akce sboru. Po delší době se úspěšně rozvíjí činnost mladých hasičů a SDH se snaží spolu s možnostmi obce zajišťovat prostředky na jejich činnost a pořádané akce. 2.4.2005 proběhlo v obci opět školení zásahových družstev. 15.5.2005 – okrsková soutěž Vysočany – účast: muži do 35 let a nad 35 let. Mladí hasiči se zapojují do soutěží – 21.5.2005 v Lysicích a 4.6.2005 ve Vavřinci, na podzim – 15.10.2005 Velké Opatovice. 21. – 22.5.2005 proběhlo setkání hasičů Petrovic v Petrovicích u Karviné. SDH uspořádal 15. – 17.7.2005 putovní tábor pro mladé hasiče a 27.8.2005 brannou soutěž pro děti, mladí hasiči zase upořádali v obci sběr papíru. 29.10.2005 byl pro mladé hasiče uspořádán zájezd na Hasičský Záchranný Sbor na Lidické v Brně. Otevřením nové zbrojnice v obci byly dány předpoklady pro rozvoj a zkvalitnění zásahové jednotky v obci. To se projevilo ve větší účasti na zásazích při nečekaných událostech. Rozpor SDH a Zásahové jednotky na Valné hromadě 10.12.2005

 * Rok 2006

Hasiči s obcí uspořídali ples. Mladí hasiči pokračují v započaté aktivní činnosti, sbor pro ně zorganizoval bruslení na zimním stadionu v Blansku. Dále je pro ně vyhlášena výtvarná soutěž s tématikou „HASIČI…“ s vyhodnocením a oceněním nejlepších prací. Počet mladých hasičů dosahuje 18-ti členů. Vzhledem ke vzniku sporů a nevyjasněnosti kompetencí mezi SDH a Zásahovou jednotkou došlo k vyhlášení mimořádné (náhradní) Valné hromady s volbami nového výboru na 15.4.2006. To se projevilo jako určité narušení dosavadní dobré spolupráce, ačkoliv stav členů SDH zůstal v podstatě zachován beze změn. Při volbách došlo ke změně ve výboru, starostou SDH byl zvolen pan Filouš A., velitelem pan Vintr Jaroslav, který je současně velitelem zásahové jednotky. SDH opětovně zajišťuje vatru (pálení čarodějnic) na větřáku. V květnu opět proběhla okrsková soutěž ve Vysočanech za účasti družstev mužů do 35 let a nad 35 let. Následně se mladí hasiči zúčastnili soutěže v Lysicích. Došlo k dalšímu setkání hasičů Petrovic, tentokrát v Petrovicích u Rakovníka. Místo dosavadního člena výboru okrsku pana J. Kakáče, který končí činnost v důsledku věku, je navržen pan Filouš A., pak Kakáč zůstává čestným členem výboru okrsku. Koncem června jsou zajištěny pouťové zábavy. V červenci připravuje SDH kandidátku na volby do obecního zastupitelstva. V září je proveden sběr železného šrotu. Počátkem října je zorganizován zájezd na Burčákové slavnosti v Hustopečích. Nadále je věnována pozornost mládeži, ta se účastní podzimní soutěže ve Velkých Opatovicích a je pro ni zajištěno plavání v lázních. Z kandidátky pro volby se do zastupitelstva obce dostal pouze pan Filouš A.

 * Rok 2007

Na výroční Valné hromadě za rok 2006 v lednu byli oceněni drobnými odměnami mladí hasiči za dobrou činnost v r.2006. V únoru zajišťoval SDH ostatkový průvod obcí. Akce proběhla úspěšně, ale za menší účasti účinkujících. 24.3.2007 bylo opět zajištěno školení zásahových jednotek v KD. Bylo rozhodnuto rozšířit účast sboru na okrskové soutěži ve Vavřinci 13.5.2007 o družstvo žen a v souladu se záměry okrsku o dvě družstva mladých hasičů. Tento záměr se podařilo uskutečnit, a s dvěma družstvy mužů to znamenalo 5 družstev v soutěži. V květnu také proběhlo další setkání hasičů Petrovic a sice v Petrovicích u Znojma. Zúčastnili se členové SDH zejména z řad Zásahové jednotky. SDH opět realizoval sběr železného šrotu, který byl zopakován v závěru roku. Mladí hasiči opět velice aktivní, 2 družstva se zúčastnila okrskové soutěže ve Vavřinci, poháru rovněž ve Vavřinci a hry Plamen, družstvo starších žáků pohár ve Vavřinci vyhrálo. Zorganizováno posezení u kapličky na závěr prázdnin pro celou obec. 7.9.2007 proběhl výlet mladých hasičů spojený se sportovními a brannými hrami. V říjnu proběhl druhý zájezd SDH na Burčákové slavnosti v Hustopečích se závěrem ve vinném sklípku. Mladí hasiči se opět zapojili do podzimní části hry Plamen, a zajistili také sběr papíru v obci.

 * Rok 2008

Výroční Valná hromada za rok 2007 proběhla v lednu 2008. Cílem, který sleduje každá Valná hromada je mimo jiné také směřovat činnost pro další období k dosahování lepších výsledků než v období uplynulém. To se SDH daří v oblasti zapojení mládeže do činnosti a tím vlastně v přípravě budoucích členů SDH a zásahových jednotek. S mladými hasiči bylo opět zajištěno plavání v lázních,
což bylo jistě prospěšné, protože mladé hasiče opět čekal náročný program. V dubnu byla realizována vatra – pálení čarodějnic.
Květen byl náročný – okrsková soutěž, zúčastnilo se 5 družstev 2x muži, 1x ženy a 2x mladí hasiči. V soutěži všech kategorií obsadil SDH Petrovice 1. místo. Mládež se mimo to zúčastnila okresní soutěže Plamen. Proběhl další ročník setkání hasičů Petrovic, tentokrát v Petrovicích u Příbrami. SDH už od začátku roku rozvíjel další myšlenku – navázat kontakt s DHZ Petrovice na Slovensku. První setkání delegací proběhlo v dubnu na Slovensku, druhé v květnu u nás. Na obou byly nastíněny další možnosti spolupráce. SDH zajistil opět pouťové zábavy. Zlodějina – vykradení výčepu. Pro mládež byla zajištěna návštěva kina v Brně s doprovodnými akcemi. Vyvrcholením spolupráce s DHZ Petrovice (SK) byl zájezd SDH v červenci na oslavy výročí založení slovenského sboru. Lidová hospoda v přísálí KD se závěrečným posezením s hudbou. V závěru srpna uskutečněno posezení pro občany na závěr
prázdnin. Podzimní akce mládeže ve hře Plamen proběhla v zámeckém parku v Rájci-Jestřebí.

 * Rok 2009

V lednu proběhla výroční Valná hromada za rok 2008. Již od této Valné hromady se začala odvíjet intenzivní činnost na zajištění náročných akcí, které v roce 2009 proběhnou. Jsou to zejména akce na zajištění průběhu okrskové soutěže v obci, dále následuje návštěva v Petrovicích u Třebíče v rámci akce Setkání hasičů Petrovic ČR, a hlavně 115.výročí založení SDH v obci. Na oslavách výročí návštěva hasičů ze spřátelených Petrovic na Slovensku. Mezitím v souladu s prosazováním nových trendů v činnosti se hasiči obrátili na ostatní aktivní složky v obci s cílem uspořádat ostatkový průvod obcí, a ten úspěšně proběhl v únoru. V březnu bylo  zajištěno rovněž školení členů zásahových družstev okrsku Sloup v sále KD. Všechny plánované akce se do prázdnin uskutečnily. Okrskové soutěže se zúčastnily pouze družstva žáků. Muži se účastnili Setkání hasičů Petrovic ČR. 4.-11.7.2009 se uskutečnil tábor společně se spřízněnými Petrovicemi na Slovensku. V září začala další sezóna hry Plamen, kterého se po dlouhé době zúčastní i družstvo dorostu. Závod se tentokrát uskutečnil v Lysicích. Sbor v obci provedl sběr železného šrotu. Pořízeny nové dresy dorostu. Sbor získal darem od JMK vyřazený automobyl ZZS. Následnou dotací na rekontrukci vozidla došlo k přestavbě na 9-místný automobil.

* Rok 2010

V lednu se opět sešla Valná hromada. Počátek roku byl ve znamení plánování a vytyčení cílů do následujícího roku. Mladí hasiči navštívili stanici HZS v Brně a jeskyni Výpustek. Přátelé ze Slovenska nás navštívili při okrskové soutěži. Do okrskové soutěže se jako „muži do 35ti“ zapojilo družstvo dorostenců. Hry Plamen se zúčastnila dvě družstva žáků a dorostenci. Byl uspořádán další společný tábor se Slováky na základně Kutiny. Starosta obce rozvázal jakoukoliv spolupráci se sborem. Členové sboru se zúčastnili soutěže na Slovensku. Sestavili tam Česko-Slovenské družstvo dorostenek, které uhájilo 3. místo v soutěži. Sbor sestavil kandidátku do komunálních voleb, ale získal pouze jeden mandát. Pro mládež okrsek zorganizoval ZPV ve Vavřinci. V nové sezóně hry Plamen sbor obsadil všechny soutěžní kategorie mládeže a získal také skvělé výsledky. Sbor uspořádal tradiční Halloweenský pochod s lampiony a nově Zahájení adventu rozsvícením vánočního stromu. Obecní úřad se i nadále staví arogantně a negativně k činnostem mládeže i sboru. Obec nevyužila zajištěné dotace z fondů EU na program příhraniční spolupráce. Z požární jednotky obce byli starostem obce vyloučeni členové sboru.

* Rok 2011

V lednu se konala Valná hromada, kde byl odvolán velitel Jaroslav Vintr, který neplnil povinnosti této funkce a poškozoval SDH jako zastupitel obce. Novým velitelem byl zvolen Radislav Beránek. Byla sestavena nová jednotka PO bez členů SDH. Starosta obce stanovil SDH obrovský nájem za užívání garáže staré zbrojnice mladými hasiči a sbor se z prostor garáže musel vystěhovat. Poplatek zanedlouho zrušil, ale vrátit do garáže jsme se již nemohli. Řešilo se kam uložit majetek SDH. Při požáru ve Žďáru a při prověřovacím cvičením JMK se nová jednotka vůbec nesešla a nezasahovala. Zástupci okrsku Sloup a SDH Petrovice řešili se starostou obce jeho jednání proti SDH. Na základě této schůzky vznikla jakási dohoda, která opět nepřinesla pro SDH nic lepšího. Starší žáci se v okresním kole hry Plamen umístili na 10. místě. Proběhla soutěž mládeže zařazené do okresní ligy mládeže s názvem Petrovické štafety. Člen sboru J. Filouš se stal členem OOR mládeže a získal kvalifikaci rozhodčího mládeže. V letošním roce opět proběhl letní tábor v rámci příhraniční spolupráce v Budišově nad Budišovkou. V podzimním kole se starší žáci umístili ve hře Plamen průběžně na 1.místě. Zapojena byla i kategorie dorostu formou jednotlivců. Sbor znovu pořádal Halloweenský pochod a Rozsvěcení vánočního stromu. Mládež se v obou kategoriích umístila na krásných sedmých místech v Okresní lize mládeže. Během roku se mladí hasiči zapojili do mnoha brigád, zejména výsadbu stromků a bourání oplocenek, čímž si zajistili část prostředků na svou činnost.

* Rok 2012

Na počátku roku bylo cílem zajistit zázemí pro činnost sboru a zejména mladých hasičů. Na Valné hromadě výbor s vedoucími mládeže vybral tři nejlépe pracující mladé hasiče za uplynulý rok. Přes složitou situaci se žákovská družstva zapojila do celého ročníku okresní ligy mládeže. Mladší celkově 4. místo. Starší 7. místo. Ve hře Plamen se staší umístili na 3. místě. Mladí hasiči se věnovali odborné přípravě a plnili odznaky odborností. Mladí hasiči se zapojili do soutěže Požární ochrana očima dětí. Dorost se zapojil v kategorii jednotlivců. Leona Vašíčková a Daniela Ševčíková se přes okresní a krajské kolo probojovaly na mistrovství ČR dorostu. Členové sboru se účastnili několika závodů v běhu na 100m s překážkami. Úspěšně proběhl letní tábor, ale bez účasti mladých hasičů ze Slovenska. Mladí hasiči se také zapojili do brigádnické činnosti. Proběhlo ukončení práznim posezením za KD. Sbor posbíral železný šrot v obci. Vydařili se také akce Halloweenské pochod s lampiony a Zahájení adventu. Konec roku přinesl po řade jednání zázemí pro činnost v nové zbrojnici. Na úpravy zajistil dotace sbor a část nákladů investovala obec. Garáž SDH byla vybavena nábytkem pro uložení materiálu.

* Rok 2013

Výroční valná hromada, jejímž úkolem bylo stanovit cíle na následující rok, proběhla 12. 1. 2013. Hlavní těžiště činnosti SDH bylo zaměřeno k zajištění přípravy a uplatnění kolektivů mládeže v soutěžích. Ze strany obce pokračuje odříznutí SDH Petrovice od jeho hlavního poslání – boje s požáry, živelnými a jinými pohromami. To obec svěřila zásahové jednotce složené ze Sportovního klubu a členů SDH Žďár. SDH Petrovice se proto zaměřuje zejména na mládež a prohlubování kontaktů s občany po stránce kulturní a společenské. Tradiční Hasičský ples, jehož pořádání obec přidělila Sportovnímu klubu a zásahové jednotce, byl nahrazen jinou formou plesu a to Babským bálem. Organizaci převzaly především ženy – hasičky z SDH. Členové sboru zajistili tradiční Ostatkový
průvod. Mimořádná pozornost byla v tomto roce věnovaná údržbě a opravám techniky – vozidla a stroje pro mládež. Okrsková soutěž se již po několikáté uskutečnila pod záštitou SDH Petrovice na letišti. Náš dorost se opět probojoval do republikového kola MČR dorostu tentokrát konaného v Jablonci nad Nisou. Na základě dosažených výsledků byl Petr Kováč zařazen do výběru reprezentačního družstva pro mezinárodní soutěže. V OLM se starší žáci umístili na 7. místě a mladší na 10. místě. Velmi se daří jednotlivcům z řad dorostu, kteří dosahují výborných výsledků v závodech v běhu na 100m s překážkami zařazených do Českého poháru a Big Shock poháru. Letní dětský tábor, jenž má každoročně velké úspěchy, proběhl letos opět v Jánských Koupelích. Již tradicí se stal pochod Memoriál Pepy Součka a Sousedské posezení. Obě tyto akce zaznamenávají každoročně spoustu kladných ohlasů. Díky dotacím z JMK, prostředků vynaložených sborem a od sponzorů bylo zajištěno dovybavení družstev mladých
hasičů. Byly dokončeny opravy techniky a zakoupen materiál pro pořádání kulturních a společenských akcí. Na podzim vznikla v našem sboru přípravka mladých hasičů v rámci kolektivu mládeže, do které se zapojili děti od 3 do 6 let. Schází se každý čtvrtek pod vedením kvalifikovaných vedoucích. Trénují různé disciplíny, zkoušejí své dovednosti, učí se o „hasičině“ a hrají hry. V závěru roku
byl opět zorganizován Zájezd na bowling, Halloweenský pochod a Zahájení adventu. Letos jsme se zapojili do soutěže Dobrovolní hasiči roku 2013 s projektem „Celoroční činnost kolektivu mládeže a dorostu“. Náš sbor soutěžil v regionu jih Moravy, což je Jihomoravský kraj a kraj Vysočina, úspěch byl ohromný – 3. místo a odměna 10 000Kč pro naši mládež.

* Rok 2014

V lednu se konala Výroční valná hromada, z níž vzešly úkoly na celý rok. V lednu také proběhl již tradiční Babský bál s tematickým programem Hippies. Tím nejdůležitějším úkolem se stala příprava oslav 120. výročí založení SDH Petrovice. Oslavy jsou naplánovány na 13. a 14. září. Pálení čarodějnic letos přálo počasí, i přes podobnou akci ve Žďáru byla účast velká. Naopak déšť trápil závodníky
a účastníky Okrskové soutěže v Petrovicích. Po ní měl následovat Dětský den s hasiči, jenž byl následně přesunut o týden později. Tato nová akce měla mimořádný úspěch zejména u rodičů mladších dětí. V červnu jsme zajistili také pouťové oslavy. V tomtéž měsíci bojovali čtyři zástupci z řad dorostu o postup do republikového kola. Výkonný výbor SHČMS předal nejvyšší titul sdružení Zasloužilý hasič bratru Ing. Františku Manouškovi a Janu Urbanovi. Před zahájením sezóny byla kompletně opravena požární stříkačka pro soutěžní účely mládeže. Dokončily se úpravy a opravy vozidla SDH Mercedes Sprinter 312D včetně nového laku a bezpečnostních a identifikačních polepů. Petr Kováč a Leona Vašíčková se kvalifikovali svými výkony během sezóny na MČR v požárním sportu v Českých Budějovicích. Petrovi i Leoně se nadále daří v Českém poháru v běhu na 100m s překážkami. Zapojují se i další členové z řad dorostu. Starší žáci i jednotlivci obsazují v závodech přední příčky a drží se v čele bodovacích tabulek OLM. Letního dětského tábora, který proběhl opět v Jánských Koupelích, se zúčastnilo 37 dětí z obce i okolí. Byla připravena celotáborová hra na téma Rytíři Jánského řádu. V srpnu proběhl již tradiční Memoriál Pepy Součka za účasti více než padesátky účastníků pochodu. V letošním roce ještě počítáme s organizací Halloweenského pochodu s lampiony a Zahájení adventu a dalších aktivit v rámci kolektivu mládeže.

* Rok 2015

* Rok 2016

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Secured By miniOrange