SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA - Jihomoravský kraj - Okres Blansko
 
Nejtragičtější následky mají požáry v domácnostech

Nejtragičtější následky mají požáry v domácnostech

Jak svou domácnost proti požáru
zabezpečit?

Statistické údaje
jednoznačně dokládají, že požáry v soukromých domácnostech mají
vůbec nejtragičtější následky. Každý rok při nich zemřou desítky
lidí, zraněny jsou další stovky osob a způsobené škody dosahují
stamilionů korun.
V roce 2007 došlo v domácnostech k celkem 2 652 požárům, při nichž
zemřelo 58 osob (44,6 % ze všech úmrtí při požárech) a dalších 473
bylo zraněno (46,2 %). Přitom požáry v domácnostech činily jen 11,8
% (2652) z celkového počtu požárů, majetkové škody způsobené požáry
v domácnostech dosáhly hodnoty 335, 7549 mil. Kč (nejvíce v
historii). V posledních pěti letech při požárech v domácnosti
přišlo o život 351 osob (51,6 % ze všech usmrcených při požárech) a
dalších 473 bylo zraněno (44,2 % ze všech zraněných při
požárech).
Ze statistiky požárů za posledních pět let vyplývá, že hasiči
likvidují každý den v průměru sedm požárů v domácnostech, denně je
při nich zraněn alespoň jeden člověk a smrt člověka si požáry v
domácnostech vyžádají průměrně jednou za pět dní. Požáry za sebou v
domácnostech zanechaly za posledních pět let škody v astronomické
výši 1,4 miliardy korun, lidé tak v průměru denně přichází o
majetek v hodnotě 777 000 korun.

Na požárech v domácnosti má lví podíl lidská neopatrnost. Mezi
nejčastější příčiny těchto požárů patří nedbalost při kouření nebo
zacházení s otevřeným ohněm v domácnostech – ať již se jedná o
zapomenuté jídlo na sporáku, nevhodně odložené nedopalky cigaret,
svíčky ponechané bez dozoru v blízkosti hořlavé látky nebo užití
benzínu při zapalování kamen.
Jednou z příčin vysokého počtu úmrtí při požárech je také
neopatrnost lidí při vytápění svých domovů. Při provozu topidel
lidé ne vždy dodržují potřebná bezpečnostní pravidla, mnohdy
zanedbávají údržbu topidel a kouřovodů. Jednotky požární ochrany
tak během topné sezóny každý týden vyjíždějí k požárům komínů,
střech, zařízení k topení nebo nevhodně uskladněných topiv.
Domácnosti jsou v dnešní době doslova přeplněny vybavením z
materiálů, které se snadno vznítí a rychle hoří, přičemž dochází k
úniku velkého množství vysoce toxického kouře (např. čalouněný
nábytek, matrace, bytové textilie). Pokud zde dojde ke vzniku
požáru, tak je velká pravděpodobnost, že škody budou vyšší a roste
i riziko zranění či dokonce úmrtí.
Vysoký počet požárů v objektech pro bydlení obecně souvisí i s tím,
že se lidé cítí doma v bezpečí a podceňují drobné nehody, byť i ty
mohou vést ke vzniku požáru. I nevhodně odložená cigareta či svíčka
ponechaná na okamžik bez dozoru dokáže proměnit byt v hořící past
naplněnou toxickými zplodinami hoření. Nebezpečí může plynou i z
běžných činností v domácnosti jako je hra dětí, vaření, kutilství
apod. Pak zbývá jen málo času na záchranu a hasiči mnohdy v
doutnající domácnosti naleznou již jen bezvládnou osobu, které není
pomoci.
Nejčastější příčiny tragických požárů v domácnostech v roce
2007(viz dole)

  • Kouření
  • Nesprávná obsluha topidla
  • Používání otevřeného ohně k osvětlování,
    rozehřívání

Z Vaší domácnosti se může v
okamžiku stát zakouřená a rozžhavená smrtící past. To, zda se i Vy
stanete obětí, záleží hlavně na Vás. Proto:
Instalujte a užívejte tepelné a jiné spotřebiče v souladu s
průvodní dokumentací výrobce.
Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen plynového sporáku, krbu a
dbejte zvýšené opatrnosti při vaření, aby nedocházelo ke vznícení
připravovaných potravin.
S otevřeným ohněm zbytečně neriskujte. Zdroje otevřeného ohně jako
jsou svíčky nebo teplomet nenechte hořet bez dozoru, umístěte je
tak, aby nemohly zapálit materiály v okolí.
Při kouření cigaret a odhazování nedopalků do odpadkových košů
dbejte na dokonalé uhašení nedopalků cigaret, pozor na pokládání
cigaret na hořlavý materiál. Velmi nebezpečné je pak kouření v
posteli, zvlášť pokud jste pod vlivem alkoholu nebo jiných
drog.
Nechejte si pravidelně čistit a kontrolovat komíny. Kouřovody a
topidla udržujte v řádném technickém stavu.
Žhavý popel ukládejte na bezpečné místo, nejlépe do nehořlavých
nádob.
Užívejte výhradně topiva pro dané topidlo určené, nezapalujte
pomocí vysoce hořlavých látek (např. benzínu) a netopte např.
odpady, plasty apod. Neumísťujte do blízkosti topidel žádné hořlavé
látky, jinak hrozí vznik požáru vlivem sálavého tepla. Bezpečná
vzdálenost by měla být stanovena v návodech použití – pokud není k
dispozici, lze pak využít přílohu č. 8 vyhlášky č. 23/2008 Sb., kde
jsou stanoveny bezpečné vzdálenosti různých spotřebičů od hořlavých
hmot.
Zamezte přístupu dětí k možným zdrojům otevřeného ohně, zápalkám,
zapalovačům, apod. Udělejte si čas a vysvětlete jim, že oheň je
dobrý sluha, ale zlý pán ! Poučte své děti o nebezpečí vzniku
požáru.
Nedávejte svým dětem negativní příklad při porušování zákazů a
příkazů např. kouřením, rozděláváním ohňů v přírodě, vypalováním
trávy a pálením klestí.
Vybavte si svou domácnost autonomními „hlásiči požáru,“ které vás
na hrozící nebezpečí včas upozorní.
Buďte vybaveni funkčními jednoduchými hasebními prostředky
(přenosný hasicí přístroj, hasicí sprej).
Udržujte dobrý technický stav zdrojů vody, hasicích přístrojů
(případně jiných zařízení určených pro hašení požárů).
Znejte umístění a použití přenosných hasicích přístrojů a
nástěnných hydrantů.
Hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody a plynu musí být
řádně označené a přístupné.
Udržujte dobrý technický stav zařízení (včetně rozvodů el. energie,
plynu, topidel).
Udržujte v řádném stavu elektroinstalace, elektrické spotřebiče,
kryty na osvětlovacích tělesech, pohyblivá šňůrová vedení
atd.
Udržujte pořádek a čistotu na půdách a ve sklepích.
Chodby, schodiště, únikové cesty a východy udržujte volné k
evakuaci osob, materiálu či vedení hasebního zásahu.
Skladujte hořlavé, výbušné a toxické látky pouze v určených
množstvích a prostorách, mimo společné prostory obytných domů.
Opatrně nakládejte s hořlavými kapalinami (benzín, nafta, barvy
apod.)
Řádně a bezpečně ukládejte hořlavý materiál a látky mající sklon k
samovznícení (např. seno, bavlna, uhlí).
Když opouštíte domov, nezapomeňte zhasnout světla, vypnout
elektrické spotřebiče, vypnout elektrický nebo plynový sporák,
uhasit otevřený oheň (krb), zastavit vodu. Ujistěte se, že jsou
zavřená okna a dveře.

Nejzrádnější jsou požáry v noci, kdy lidé v objektech spí a není
nikdo, kdo by si požáru včas všiml.
Tři ze čtyř obětí požárů neuhoří, ale zemřou kvůli nadýchání se
toxických zplodin hoření vznikajících při požáru. Zejména v noci
tak na nás číhá nebezpečí, protože kouř je rychlejší a tišší než
oheň a již dvě nebo tři nadechnutí bývají smrtelná.
Jednou z cest, jak preventivně předejít vzniku ničivého požáru, je
vybavit si domácnost autonomními „hlásiči požáru,“ které včas
detekují vznikající požár a akustickým signálem na ně upozorní.
Lidé pak mají mnohem větší šanci situaci včas vyřešit – zavolat
hasiče, příp. opustit ohrožený prostor. Tyto hlásiče tak mohou
zachránit lidské životy – navíc jejich cena není nikterak horentní,
hlásiče požáru si lze pořídit již za 300 korun.

Kromě jednoduchého zařízení k rychlému zjištění vzniklého požáru
(autonomní „hlásiče požáru,“ detektory plynu apod.) je vhodné si
domácnost vybavit také prostředky pro hašení ( např. přenosný
hasicí přístroj nebo hasicí sprej) , určitě se rovněž vyplatí
koupit si zařízení a vybavení s lepšími požárně bezpečnostními
vlastnostmi (materiál s nižším stupněm hořlavosti).

Dodržovat základní bezpečnostní pravidla a přijmout opatření, která
omezují riziko vzniku požáru v domácnosti, nestačí. Každý vlastník
objektu by měl zároveň pečovat také o řádný technický stav stavby
včetně technických zařízení.
V bytových domech by měly být chodby, schodiště, únikové cesty a
východy volné k evakuaci osob, materiálu či vedení hasebního
zásahu. V těchto objektech by měly být umístěny např. funkční a
snadno dostupné hasicí přístroje, zařízení pro zásobování požární
vodou (např. nástěnné hydranty) apod. Základní povinnosti v oblasti
požární ochrany stanoví zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,
vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, vyhláška
č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb a
další právní předpisy.
Když přece jen dojde k požáru, snažte se v prvé řadě zachovat klid
a nepodlehnout panice. Nejdříve chraňte život a zdraví, teprve
potom majetek.
Jestliže je to možné, snažte se požár uhasit nebo alespoň zabránit
jeho dalšímu šíření. Využijte hasící přístroje, hydrant na chodbě,
kusy látek (z neumělých vláken) apod., dávejte si přitom pozor, aby
vám oheň nezaterasil únikovou cestu. Pamatujte ale, že lidské
zdraví je vždy cennější než majetek a rozhodně se nepokoušejte
požár zlikvidovat za každou cenu sami.
Požár co nejdříve oznamte hasičům prostřednictvím tísňové linky 150
či 112. Při ohlášení vždy nejdříve uveďte, co se stalo, kde k tomu
došlo, zmiňte také důležité okolnosti které mohou napomoci či
naopak zkomplikovat zásah záchranářů. Poté uveďte své jméno a přímý
kontakt na sebe. Důsledně se řiďte se pokyny operátora tísňové
linky.
Pokud se v hořícím objektu nachází více osob, varujte je a snažte
se jim pomoci (zejména dětem, starým a nemohoucím osobám).
Při pohybu v zakouřeném prostoru si dávejte pozor, abyste se
nenadýchali toxických zplodin hoření, držte se při zemi a dýchací
cesty si chraňte navlhčenou rouškou z textilie (stačí
kapesník).
Hořící objekt co nejrychleji opusťte a přesuňte se do bezpečné
vzdálenosti. Buďte připraveni poskytnout pomoc zasahujícím
hasičům.

Pamatujte, že investovat do zabezpečení své domácnosti z hlediska
požární ochrany se zcela jistě vyplatí. Chráníte si tak nejen svůj
život a zdraví, ale i majetek, případný požár totiž dokáže snadno
způsobit mnohem větší škody než jsou stokorunové investice do
hasicího přístroje nebo „hlásiče požáru.“
Uvědomte si, že požár ve vaší domácnosti vás může nejen zabít nebo
zranit, ale také připravit o vaše věci. Oheň a kouř dokáže zničit
vaše důležité dokumenty, osobní doklady, oblíbené předměty,
oblečení na které jste zvyklí apod.

Další informace o tom, jak předejít vzniku požáru u vás doma a jak
svou domácnost vybavit „hlásiči požáru“ a přenosnými hasicími
přístroji naleznete na www.mvcr.cz/hasici/vyhlaska
Víte že? aneb fakta o požárech v domácnostech

Nejčastější příčinou požárů v domácnostech je bohužel nedbalost
(dospělých), která se roce 2007 podílela na celkem 2 884 požárech
(necelých 13 % z celkového počtu požárů). Při těchto požárech v
domácnostech zemřelo loni 31 osob a dalších 233 bylo zraněno.
Požáry v domácnostech Rok 2003 2004 2005 2006 2007 CELKEM 2003 –
2007
Počet
požárů                           
2963 2616 2614 2631
2652         13 476
Usmrceno
osob                      
    66     74    
74     79    
58             
351
Zraněno                                 
     447   420   424  
398  
473           
2162
Způsobené škody (v tis. Kč) 222 691; 256 732; 279 495; 323 242; 335
755; 1 417 915

Ze statistiky požárů v domácnostech za posledních 5 let vyplývá, že
hasiči likvidují každý den v průměru sedm požárů v domácnosti,
denně je při nich zraněn alespoň jeden člověk a smrt člověka si
požáry v domácnostech vyžádají průměrně jednou za pět dní. Požáry v
domácnostech za posledních pět let způsobily škody v astronomické
výši 1,4 miliardy korun, lidé tak denně v průměru přichází o
majetek v hodnotě 777 000 korun.

K největšímu počtu požárů v domácnosti dochází mezi 18:00 a
19:00.

kpt. PhDr. Petr
Kopáče
k

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Secured By miniOrange