SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA - Jihomoravský kraj - Okres Blansko
 
Přenosné hasicí přístroje do domácnosti patří

Přenosné hasicí přístroje do domácnosti patří

Pořídit si je se vyplatí!

Přenosný hasicí přístroj je vhodný do každé domácnosti. Tyto
prostředky již mnohokrát pomohly zlikvidovat začínající požár a
zabránit tak větším škodám. Pokud vám totiž např. začne hořet skříň
nebo záclony, kbelík s vodou již na uhašení nemusí stačit a je
třeba použít přenosný hasicí přístroj, který má mnohem větší
hasební účinek.
I když ani po nabytí účinnosti nové vyhlášky č. 23/2008 Sb., o
technických podmínkách požární ochrany staveb, nebude vybavení
hasicími přístroji povinné pro všechny domácnosti (nově jen pro
nové rodinné domy), hasiči na základě svých bohatých zkušeností
jejich pořízení velmi doporučují.

Stejně jako u „hlásičů požáru,“ také u hasicích přístrojů platí,
že jejich umístění, druhy a počet je stanoven ve schválené
projektové dokumentaci příslušné stavby.

Povinnost vybavit stávající objekty přenosnými hasicími
přístroji stanoví § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů s podrobnostmi
uvedenými v ustanovení § 2 vyhlášky č. 246/2001 Sb. V prostorách a
zařízeních právnických a podnikajících fyzických osob, u nichž
nebylo stanoveno množství, druh a způsob vybavení věcnými
prostředky požární ochrany, se zabezpečují a instalují hasicí
přístroje na každých započatých 200 m2 půdorysné plochy podlaží
objektu.
Vyhláška č.23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany
staveb, pak v příloze č. 4 přináší zpřesnění a konkrétně stanoví
umístění, množství a druhy hasicích přístrojů, které je nutné mít v
nově postavených rodinných domech, bytových domech, ubytovacích
zařízeních, garážích a v prodejních stáncích.

Jaký typ hasicího přístroje je povinný pro rodinný dům?

Podle vyhlášky č. 23/2008 Sb. musí být všechny rodinné domy
schválené po 1.7. 2008 povinně vybaveny alespoň jedním přenosným
hasicím přístrojem s minimální hasicí schopností nejméně 34 A.
(Údaj o hasicí schopnosti musí být uveden na štítku každého
prodávaného přenosného hasicího přístroje) Přenosný hasicí přístroj
s hasicí schopnosti 34 A (tedy na požáry pevných látek) musí být
schopen uhasit požár dřevěné hranice o rozměrech 0,5 x 0,56 x 3,4
metru. Hašení při zkoušce začíná po 8 minutách po zapálení hořlavé
kapaliny umístěné na hranici.
Pokud vlastníte starší ale stále funkční hasicí přístroj, který
nemá na typovém štítku uvedenou hasicí schopnost, stačí nahlédnout
do přílohy č. 4 vyhlášky č. 23/2008, kde je převodní tabulka. V ní
lze zjistit, zda daný hasicí přístroj splňuje minimální požadavky
dané vyhláškou.
Vyhláška č. 23/2008 Sb. sice pro rodinné domy stanoví přenosný
hasicí přístroj na požáry typu A (požáry pevných látek), ale na
trhu existují také přenosné hasicí přístroje splňující povinné
minimum, které mají universální hasicí náplň určenou nejen pro
požáry pevných látek, ale i požáry kapalin (typ B) a plynů (typ
C).
Navíc je třeba si uvědomit, že občané si nemusí pořizovat přenosný
hasicí přístroj přesně s označením 34 A. Namísto jednoho se mohou
vybavit i dvěma nebo více přenosnými hasicími přístroji s menší
hasicí schopností, ovšem součet jejich hasicích schopností pro
požáry typu A musí dosáhnout alespoň stanovené minimum 34.

Kde a za kolik lze přenosný hasicí přístroj koupit?

Kontakty na výrobce a prodejce přenosných hasicích přístrojů je
možné snadno najít na internetu (například na webových stránkách
Profesní komory požární ochrany www.komora-po.cz). Tyto prostředky
lze pořídit i v hobbymarketech, u některých benzínových pump apod.
Např. hasicí přístroj s hasicí schopností 34 A, který jako povinné
minimum stanoví pro rodinné domy vyhláška č. 23/2008 Sb., lze
pořídit již od 700 Kč. Záleží ale na každém, jak vysokou míru
bezpečnosti si chce zajistit pro sebe a své blízké a zda si tedy
domácnost nevybaví také dalšími, třeba i nákladnějšími, prostředky
v oblasti požární ochrany.

Kam umístit přenosný hasicí přístroj?

Hasicí přístroj by měl být umístěn na takovém místě, aby byl
viditelný, snadno dostupný a rychle použitelný. Logicky nejlepší je
umístit ho na místech, kde je nejvyšší pravděpodobnost vzniku
požáru, nebo v jejich dosahu (například v kuchyni, dílně, garáži
apod.). Je to nutné zejména v dřevěných chalupách a chatách, u
kutilů s autogeny, rozbrušovačkami a opalovacími lampami. Jestliže
ponecháte přístroj někde zapadlý v komoře, nemuseli jste si ho
vůbec kupovat.
Přenosné hasicí přístroje se umísťují na svislé stavební konstrukci
a v případě, že jsou k tomu konstrukčně přizpůsobeny, na vodorovné
stavební konstrukci. Rukojeť hasicího přístroje umístěného na
svislé stavební konstrukci musí být nejvýše 1,5 m nad podlahou.
Hasicí přístroje můžete umístit i na podlahu nebo jinou vodorovnou
stavební konstrukci, ale zároveň je musíte vhodným způsobem
zajistit proti pádu
(např. řetízkem nebo podstavcem). Podmínky umístění hasicích
přístrojů v objektu stanoví §3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární
prevenci.

Jak hasicí přístroj kontrolovat?

Aby splnil svoji funkci, musí být hasicí přístroj
provozuschopný, tedy udržován v řádném technickém stavu. Kontrola
hasicích přístrojů se provádí nejméně jednou za rok (pokud např.
dokumentace výrobce nestanoví jinak), a také po každém použití.
Jednou za 3 – 5 let by měl každý přenosný hasicí přístroj projít
náročnější periodickou zkouškou (vodní a pěnový hasicí přístroj
musí být přezkušován každé tři roky, ostatní jednou za pět let).
Kontrola hasicího přístroje se provádí v rozsahu a způsobem
stanoveným právními předpisy (vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární
prevenci) a průvodní dokumentací výrobce.
Kontroly, opravy a plnění hasicích přístrojů mohou provádět jen
osoby s odbornou kvalifikací, které vlastní doklad opravňující je k
uvedeným činnostem. Upozorňujeme, že příslušníci Hasičského
záchranného sboru ČR neprovádějí a ze zákona ani nemohou provádět
kontroly v domácnostech a tedy ani kontroly přenosných hasicích
přístrojů.
Pořízení ale ani provoz přenosných hasicích přístrojů nejsou příliš
nákladné. Cena za jejich kontrolu se pohybuje maximálně ve
stokorunách.
Každý hasicí přístroj musí být opatřen plombou spouštěcí armatury a
typovým štítkem, který by měl obsahovat název výrobce, datum
kontroly, jméno a identifikační číslo revizního technika, a také
vyobrazení, jak hasicí přístroj uvést do činnosti, na jakou třídu
požárů je vhodný a na co nesmí být použit (například hašení
elektrických zařízení pod napětím apod.).

Jaký hasící přístroj si zakoupit?

Před pořízením hasicího přístroje byste si měli rozmyslet, co
vlastně chcete případně hasit, jaké materiály a zařízení se v
místnosti nacházejí atd. Na základě toho se pak můžete rozhodnout,
jaký druh hasicího přístroje by byl pro vás nejlepší a jak velký by
měl být.

Správná volba hasicího přístroje v boji se začínajícím požárem
je podmíněna druhem hořlavé látky. Dle druhu hořlavé látky
rozlišujeme tzv. třídy požáru.

Třída A – požáry pevných látek (např. dřevo, uhlí, textil,
papír, sláma, seno, plasty), jejich hoření je zpravidla doprovázeno
žhnutím. Pro tuto třídu požáru jsou vhodné hasicí přístroje vodní,
pěnové a práškové.Třída B – požáry kapalin nebo látek, které
přecházejí do kapalného skupenství (např. barvy a laky, benzin,
nafta, dehet, oleje, ředidla, aceton, vosky, asfalt, pryskyřice,
mazadla). Pro tuto třídu požáru jsou vhodné hasicí přístroje
pěnové, práškové a halonové.Třída C – požáry plynů (např. zemní
plyn, propan-butan, vodík, svítiplyn, acetylen, metan). Pro tuto
třídu požáru jsou vhodné hasicí přístroje práškové, přístroje s
náplní CO2 (oxidu uhličitého) a halonové.Třída D – požáry lehkých
alkalických kovů (např. hořčík a jeho slitiny s hliníkem). Při
hoření těchto kovů dochází k vývinu obrovských teplot, hašení
takovýchto požárů vyžaduje použití speciálních suchých hasiv nebo
speciálně upravených prášků.Třída F – požáry rostlinných nebo
živočišných olejů a tuků používaných v kuchyňských spotřebičích. Na
tento typ požárů lze použít pěnové nebo práškové hasicí
přístroje.

Jednou z možností je vybavit si domácnost práškovým hasicím
přístrojem (např. o objemu hasiva např. 6 kilogramů). Lze si jej
pořídit již za cenu od 1000 Kč. Jsou to (na rozdíl třeba od vodních
hasicích přístrojů) téměř univerzální přístroje, které lze vedle
hašení pevných látek použít bez obav také na hořlavé kapaliny a
plyny (např. propan-butan, benzín, oleje, karma) i na elektrické
zařízení pod proudem. Nevýhodou práškových hasicích přístrojů je
nepořádek, který po použití zanechají – např. škody na jemné
mechanice a elektronice mohou být dokonce nevratné.
Vodní hasicí přístroje jsou zase nejvhodnější pro hašení pevných
hořlavých látek (dřevo, papír, uhlí, textil), jejich nevýhoda je
však v tom, že se jimi nesmí hasit zařízení pod napětím, nejsou
příliš účinné ani při hašení hořlavých kapalin (např.
benzínu).
Pěnové hasicí přístroje jsou vhodné zejména pro hašení hořlavých
kapalin jako benzín, nafta, olej.
Na trhu jsou rovněž k dostání sněhové hasicí přístroje – ty jsou
vhodné zejména na hašení elektrických zařízení pod proudem (včetně
jemné elektroniky a mechaniky), dále pak hořlavých kapalin a
plynů.
Existují také plynové hasicí přístroje, dražší ale vysoce účinný
přístroj vhodný k hašení všech materiálů s výjimkou pevných
žhnoucích látek. Hasivo se bezezbytku rozptýlí, proto lze tento typ
použít při hašení automobilů, jemné mechaniky, počítačové techniky
a jiných elektronických zařízení.

Pohotovým a účinným pomocníkem pro případ začínajícího požáru je
také hasicí sprej s nejrůznějšími náplněmi. Hlavní výhodou je
zejména snadná manipulace (a z ní plynoucí rychlý zásah), dále pak
spolehlivost a výhodná cena. Největší uplatnění naleznou v
automobilech, domácnostech, dílnách, kancelářích, při kempinku a
grilování

Jak hasí různé hasicí přístroje

  vodní pěnové sněhové práškové plynové
Benzín, nafta,
olej

nevhodné

výborně

dobře

výborně

obtížně

Elektrický
rozvaděč

nesmí

nesmí

výborně

výborně

dobře

Knihy, archivy

dobře

dobře

omezeně

dobře

nevhodné

Hobliny, piliny

výborně

výborně

nevhodné

dobře

nevhodné

Počítače, video,
televizor

nesmí

nesmí

dobře

výborně

dobře

 

Jak hasicí přístroj používat?

Obsluha hasicího přístroje je jednoduchá a jednotlivé kroky jsou
zřetelně popsány přímo na jeho lahvi (1. vytáhni pojistku! 2.
nasměruj na oheň! 3. stiskni páku ventilu!)
Zásah hasicím přístrojem při požáru je nutno provádět vždy po směru
větru a vystřikující proud hasiva musí směřovat vždy do ohniska
požáru, resp. na hořící předměty – ne do plamenů, přičemž je nutno
neustále postupovat za požárem. Udržujte dostatečný odstup od
požáru, dávejte pozor, abyste proudem hasiva nepřenesli plameny na
nežádoucí místa, nebo abyste se při používání vodních přístrojů
neopařili. Při hašení postupujte odspoda nahoru (plameny jdou
většinou nahoru) U práškových hasicích přístrojů se doporučuje
hasit přerušovaně. Po uhašení dejte pozor, aby nedošlo k opětovnému
vzplanutí.
Snažte se vždy používat hasicí přístroj s hasivem, které je vhodné
pro hašení hořící látky. Při použití nesprávného typu hasicího
přístroje (např. vodního přístroje na benzín) může být hašení málo
účinné, zdlouhavé a dokonce může způsobit větší škody než samotný
požár.
Někdy je výhodnější použít spíše jemnější techniky než hasicí
přístroj (např. u požáru v raném stádiu) – zamezit přístupu vzduchu
a menší požár v zárodku uhasit improvizovanými prostředky: např.
udusit botou, pokrývkami nebo jinými silnějšími textiliemi bez
umělých vláken nebo vodou (pozor však na elektrické přístroje či
věci napojené do elektřiny.)

Pamatujte, že pokud hasicí přístroj jednou použijete (byť
sebekratší dobu), je nutné dát přístroj znovu naplnit a
zkontrolovat. Kdybyste totiž proti požáru použili již částečně
vyprázdněný přístroj, mohli byste hasivo spotřebovat ještě před
zdoláním plamenů.

Rychlé použití přenosného hasicího přístroje může zachránit
mnoho. Pokoušet se však vlastními silami uhasit požár v pokročilém
stádiu (např. v pokoji zcela zaplněném zplodinami hoření) pouze
hasicími přístroji nemá smysl, i když jich máte několik. Volejte
rychle hasiče, ti své řemeslo znají a jsou patřičně vybaveni.
Přenosný hasicí přístroj nedokáže uhasit již plně rozvinutý požár,
proto nikdy s přivoláním hasičů neváhejte.

Pamatujte, že investovat do zajištění svého života se vždy
vyplatí a škody způsobené případným požárem vždy mnohonásobně
překračují náklady vynaložené např. na pořízení hasicího přístroje
nebo „hlásiče požáru.“ Nemluvě o ohrožení životů a zdraví.

Více informací o vyhlášce č. 23/2008 Sb. naleznete na www.mvcr.cz/hasici/vyhlaska

kpt. PhDr. Petr Kopáček

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Secured By miniOrange