SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA - Jihomoravský kraj - Okres Blansko
 
Zpráva o činnosti kolektivu mladých hasičů za rok 2013

Zpráva o činnosti kolektivu mladých hasičů za rok 2013

Vážení hasiči, mladí hasiči, milí hosté

Mám milou povinnost vás seznámit s činností mladých hasičů za
uplynulý rok 2013.

V kolektivu mládeže SDH Petrovice bylo ke konci roku
evidováno 43 mladých hasičů. Tohoto počtu je v kategorii
dorostu tedy starších 15-ti let 5 členů, v kategorii žáků 26
členů a v kategorii přípravky 12 členů. Věkový průměr
v kolektivu je 9,5 roku. Počet dětí v kolektivu se
meziročně navýšil o 14 členů, což způsobilo zejména započetí práce
s kategorií přípravky.

Stejně jako v předešlých letech se i v roce 2013 v kolektivu
mládeže intenzivně pracovalo, o čemž svědčí množství akcí pro
mládež, jeho zapojení v činnosti sboru i dosažené výsledky v
soutěžní sezóně. Během celého roku jsme se snažili co nejvíce
zkvalitnit a upevnit jeho činnost nejméně v rozsahu předešlých let.
Budeme-li dostatečně sebekritičtí, jsou i věci, které je třeba
ještě zlepšovat. Zejména mám na mysli zapojení rodičů mladých
hasičů a dalších členů do činnosti kolektivu a to hlavně při
zajištění přepravy na soutěže a výlety. Právem však můžeme být na
naši mládež pyšní, jelikož v uplynulém roce odvedla kopu kvalitní
práce.

Nebudu zde dnes rozebírat výsledky z jednotlivých závodů
mládeže, protože jste je mohli během roku sledovat na nástěnce SDH
u autobusové zastávky a hlavně na pravidelně aktualizovaném webu
sboru. Dorost se v uplynulé sezóně účastnil celkem 10-ti
soutěží. Celkově jsme se s kolektivem či s jednotlivci zúčastnili
během roku 2013 28 soutěží. Proto teď uvedu pouze několik
významných úspěchů našich družstev a jednotlivců.

Po úspěchu v roce 2012 se i v roce minulém podařilo
dvěma členům z řad dorostu probojovat přes okresní a krajské
kolo až na MČR dorostu v Jablonci n. Nisou. Jednalo se o Petra
Kováče a již podruhé o Leonu Vašíčkovou. Petr po fantastickém 4.
místě na Dvojboji obsadil krásné 6. místo ze 42-ti závodníků. Leona
se po těžkém boji s ostatními soupeřkami umístila na 15. místě
taktéž ze 42-ti závodnic.

V okresním kole hry Plamen sezóny 2012/2013 se starší žáci
po neplatném pokusu na PÚ umístili na 8. místě a mladší na 13.
místě. Během roku jsme se zapojili do dalších 13 soutěží zařazených
do okresní ligy mládeže. V říjnu jsme se zúčastnili okrskového
branného závodu ve Sloupě, kde obě naše družstva žáků
s přehledem zvítězila. Po vyhodnocení celého ročníku OLM
v Drnovicích se starší žáci umístili na pěkném 7. místě
z 38 družstev se ziskem 192 bodů a mladší žáci na 10. místě
ze 49 družstev se ziskem 91 bodů. Do další sezóny 2013/2014
vstoupili naši starší i mladší žáci průběžnými druhými místy v
podzimním okresním kole hry Plamen. Za zmínku stojí první místo
starších žáků ve štafetě dvojic. Po rozdělení kategorií dorostu nás
v podzimním kole reprezentovalo celkem 10 členů z řad
dorostu v kategorii jednotlivců. V kategorii mladších
dorostenek zvítězila Aneta Tichá, v kategorii středních
dorostenek se na 2. místě umístila Adriana Dvořáková a kategorii
starších dorostenek vyhrála Daniela Ševčíková. V kategorii
chlapců se v mladším dorostu na 4. místě umístil David Elisek
a ve starším dorostu na 6. místě se zraněním Petr Kováč. Dosažené
výsledky budou obhajovat či zlepšovat v jarním kole v běhu na 100m
s překážkami, dvojboji a testu z PO. Dorost se v roce 2013
účastnil řady závodů v běhu na 100m s překážkami Big
Shock poháru a Českého Poháru Velkopopovického kozla. Velkým
úspěchem bylo 1. místo Petra Kováče na závodech v Kamenci a
celkové 3. místo v celém ročníku v kategorii středního
dorostu. Zmíním také 1. místo Anety Tiché a 2. místo Adriany
Dvořákové na stovkách v Brně v kategorii mladšího
dorostu. Nakonec také velmi ceněné 11. místo vybojovala Leona
Vašíčková ve finálovém závodu v Ostravě už v kategorii
žen. Díky výsledkům v ČPVK a na MČR byl Petr Kováč pozván do
širšího výběru reprezentace dorostu SHČMS a po řadě soustředění
následně nominován i do užšího výběru reprezentace.

V září, po dlouhých úvahách a plánování, byla započata
práce s mladými hasiči v kategorii přípravky. Vedoucí této
skupinky se stala po absolvování zkoušek Lenka Kopčová a jejími
asistentkami Barbora Pagáčová a Dagmar Kučerová. Přípravka se od
září schází pravidelně každý čtvrtek v 17hod. Mimo
pravidelných schůzek byl pro nejmenší hasiče připraven i výlet do
Sloupsko-Šošůvských jeskyní, zakončený opékáním párků ve Žďáře „U
Starýho“. Přípravka se také zapojila do workshopu s výrobou
vánočních dekorací a vystoupila při Zahájení adventu. Martin Musil
věnoval přípravce dvě překážky, na kterých mohou trénovat požární
disciplíny.

SDH Petrovice opět vyhlásil základní kolo literárně-výtvarné
soutěže pod názvem Požární ochrana očima dětí 2013. Kromě dětí z
kolektivu mladých hasičů se do soutěže zapojila i MŠ a další děti z
obce. Z každé věkové kategorie byly odeslány tři nejlepší práce do
okresního kola. Z naší obce postoupila do krajského kola pouze
literární práce mladé hasičky Michaely Ševčíkové. Navíc byla
Michaela Ševčíková společně s Anetou Tichou za svou práci oceněna
Čestným uznáním okresního sdružení v Blansku. V roce 2014 se opět
do této soutěže zapojíme a vyhodnocení proběhne na počátku
března.

Kromě pravidelných schůzek a soutěží se mladí hasiči během roku
zapojili do mnoha dalších akcí. Byly to například Ostatky, sběr
železného šrotu, ale také péče o materiál, techniku a udržování
čistoty v garáži SDH. V zimním období se převážně starší žáci
a dorost věnují přípravě na sezónu formou atletických cvičení v
sále KD. Nechybí také výtvarná činnost při různorodých
workshopech.

Abychom děti připravili i v oblasti odborných znalostí z požární
ochrany, zorganizovali jsme na závěr března zkoušky odborností MH.
Řada dětí tak dosáhla splněním testů a ústních zkoušek z
jednotlivých odborností tíženého odznaku. Jednalo se o odbornosti
Strojníka a Preventisty. Této činnosti se budeme věnovat i letos
v březnu před zahájením sezóny.

Již pátý letní dětský tábor pořádal náš sbor opět na táborové
základně Ústřední hasičské školy v Jánských Koupelích v termínu od
6. do 13. července 2013. Akce se zúčastnilo 37 dětí převážně
mladých hasičů, 7 vedoucích a zdravotnice. Během tábora nám až na
výjimky přálo počasí, a tak si děti mohly celý táborový program
naplno užít. Byla zajištěna spousta atrakcí nejen na základně, ale
například v nedalekém lanovém centru. Zpětnou vazbou od některých
rodičů jsme opět získali na tuto akci spoustu kladných ohlasů a
podněty, které v dalších ročnících letních táborů využijeme. Tábor
2013 byl vyúčtován a ukončen s malým přebytkem, který byl
využit pro potřeby kolektivu mladých hasičů. Pro rok 2014 máme
zajištěnu stejnou táborovou základnu v termínu 5. – 12. července.
Do konce ledna budou zveřejněny veškeré dokumenty a stanovena
konečná cena pobytu.

Významnou akcí podzimu byl Halloweenský pochod s lampiony.
Tomuto ročníku přálo počasí a tak i účast občanů byla nad
očekávání. Opět jsme připravili Halloweenskou dílnu, diskotéku a
jarmark s podzimními dekoracemi, které vyráběli sami mladí hasiči i
další členové sboru. Nově byl jarmark rozšířen o nabídku
halloweenských pochoutek, koláčků a polévky.

Obdobně velký zájem byl o akci Zahájení adventu, kde děti z
kolektivu mládeže a nově také z přípravky vystoupily se svým
programem. Zazpívaly sérii koled a zarecitovaly několik básní s
vánoční tématikou. Na klávesy je doprovázel David Dvořáček a na
kytaru Erika Papoušková. Nechybělo také zpestření ve formě
vystoupení Chrámového souboru a několik adventních slov místního
faráře.

Do řad vedoucích mládeže nově přibyla od října již zmíněná Lenka
Kopčová, která se stala vedoucí přípravky. Dále zkoušky dle nových
pravidel splnil Petr Kováč, který bude dětem předávat zkušenosti
zejména ze závodů dorostu, atletiky a fyzického rozvoje.

Sbor se na počátku dubna přihlásil do soutěže Dobrovolní hasiči
roku 2013 s projektem Celoroční činnosti kolektivu mládeže a
dorostu. Odborná porota naši činnost kolektivu posunula do finále,
kde jsme se díky vašim hlasům umístili na 3. místě v regionu
Jih Moravy. Za toto umístění náležela sboru odměna 10 tisíc korun,
kterou využil na opravu a úpravu požární stříkačky.

Další finanční prostředky určené kolektivu mládeže náš sbor v
uplynulém roce využil zejména na údržbu techniky a materiálu.
Značná část prostředků byla zapotřebí k zajištění dopravy,
pohonných hmot a startovného na soutěžích. Přípravce byla pořízena
sada hadiček D25. Rozšířená kategorie dorostu byla dovybavena šesti
kusy buzolí. Prostředky jsme také využili na potřeby pro výtvarné
dílny a pořádání akcí jako např. Zkoušky odborností, Vánoční
besídka a Opékání párků. Na startovné a na zajištění reprezentace
sboru a obce na MČR po žádosti SDH přispěl také obecní úřad.

V plánu práce na rok 2014 máme zahrnuto: zapojit družstva
mládeže do soutěží seriálu OLM, dorost a jednotlivce do závodů
v běhu na 100m s překážkami převážně ČPVK a vyvíjet
s kolektivem v rámci celoroční činnosti rozmanité
aktivity jako např. tvořivé dílny, poznávací výlety apod. Nesmíme
zanedbat přípravu na jarní kolo hry Plamen i soutěž dorostu. Je
třeba dovybavit žáky i dorost odpovídajícími stejnokrojovými
součástmi a ochrannými prostředky a v dostatečném rozsahu
pokrýt materiální potřeby rozšířených kategorií dorostu. Je
potřebná výroba terčů dle pravidel OLM a bariéry dle pravidel
dorostu a hry Plamen. Dále se komplexně věnovat věkové kategorii
dorostu a podporovat ho v jejich činnosti a připravovat pro něj
odpovídající aktivity. Důležité je také opět zorganizovat brigády
nejen za účasti mládeže! Neopomeneme se také věnovat odborné
přípravě dětí i vedoucích. Mnoho času hodláme věnovat přípravě
dalšího letního dětského tábora 2014. Dle časových možností chceme
v závěru prázdnin uspořádat víkendové soustředění. Za
podstatné považujeme udržování pravidelné schůzové činnosti
vedoucích pro zvýšení úrovně práce s mládeží v kolektivu.

Z již uvedeného vyplývá, že činnost v kolektivu není
jen krácení dlouhých chvílí neboli zabíjení volného času dětí.
Zájmová činnost mladých hasičů tedy požární sport je jedním
z nejdražších sportů vůbec. V SDH mají mladí hasiči potřebný
materiál a vybavení zajištěno a tak bych chtěla jen zdůraznit, že
platba členských příspěvků a mimořádná úhrada vstupného apod. je
malá investice do organizovaného využití volného času vašich
dětí.

Upozorňujeme, že je třeba se mladým hasičům věnovat i ve věku,
kdy odrostou žákovským i dorosteneckým kategoriím. Máme na
mysli družstva mužů, žen i jednotlivce, kteří se budou pravidelně
připravovat na požárně technické disciplíny. Jinak budeme jako
doposud přicházet o řadu schopných mladých lidí, kteří se buď
zapojí do obdobné činnosti v jiném sboru či spolku nebo jejich
zájem o činnost v našem sboru bez dalších aktivit své věkové
kategorie opadne.

Tímto bychom chtěli vyzvat členy sboru k zamyšlení a
nalezení mezi námi osobu, která dokáže převzít pomyslný štafetový
kolík od vedoucích mládeže a začne organizovat činnost družstev
dospělých. Jedině rozvíjením aktivity vlastních členů můžeme
zaujmout další osoby, které se mohou připojit do našich řad a
následně se aktivně podílet na činnostech sboru.

Na závěr bych chtěla poděkovat sponzorům, kteří v uplynulém roce
podporovali činnost sboru a tím výrazně pomohli i činnosti
kolektivu mladých hasičů a dorostu. Díky patří též výboru a členům
sboru, kteří měli na úspěších kolektivu i svůj přímý a nemalý
podíl.

Ještě bych vás ráda upozornila na webové stránky hasičů, kde se
dočtete o pořádaných akcí, o dění ve sboru, naleznete zde také
fotogalerii, výsledky družstev a další zajímavé informace.

Děkuji všem za pozornost.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Secured By miniOrange