SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA - Jihomoravský kraj - Okres Blansko
 
Zpráva o činnosti mládeže ke 120. výročí založení sboru

Zpráva o činnosti mládeže ke 120. výročí založení sboru

Vážení hasiči, mladí hasiči,
příznivci sboru a hosté

Mám milou povinnost vás při příležitosti oslav 120.
Výročí založení hasičského sboru v obci seznámit s činností
mladých hasičů během uplynulých let a s plánem do let
následujících.

Ráda bych v úvodu této zprávy zdůraznila
podporu našeho sboru a kolektivu od sponzorů, členů i příznivců.
Přestože se snažíme získávat prostředky na činnost mládeže vlastní
činností, tak podstatnou část prostředků získáváme z dotačních
titulů Jihomoravského kraje a od sponzorů, jejichž seznam je uveden
v brožuře vydané k tomuto výročí nebo na webu sboru. Musím říci, že
bez vaší pomoci by činnost kolektivu nebyla možná nebo byla velmi
omezená. Nákup a údržba materiálu i účast družstev a jednotlivců na
řadě soutěží po celé ČR a dalších akcí pro mládež jsou
v rozpočtu sboru podstatnými položkami v desítkách tisíc
korun za rok. A právě proto je podpora sponzorů velmi důležitá a
nesmírně si jí vážíme a věříme, že i nadále si zachováme vaši
přízeň.

Kolektiv mladých hasičů pracuje nepřetržitě
posledních 10 let pod vedením vedoucího kolektivu Jana Filouše. Za
tuto dobu se v kolektivu vystřídala i odrostla spousta dětí
nejen z naší obce. S počtem dětí narůstal i počet
vedoucích a instruktorů. S podporou sponzorů, výboru sboru a
dalších členů se rozvíjela pestrost i množství činností, které jsme
s dětmi mohli realizovat. Seznam aktivních vedoucích naleznete
taktéž v brožuře.

Určitě stojí za zmínku, jak kolektiv
v současném složení začal fungovat. Po úspěšném období
v 80-tých letech se po revoluci s dětmi nadále pracovalo,
ale v kolektivu se vystřídala řada vedoucích. Před současným
vedoucím kolektivu se o děti staral pan Dvořáček. Ten však musel
z pracovních důvodů po jarním kole v roce 2004 skončit. Mladí
hasiči se tak nějakou dobu nescházely a činnost v kroužku jim
velmi chyběla. Samy děti se následně dohodly a před podzimním kolem
hry Plamen v závěru prázdnin vyrazily za tehdejším
instruktorem mládeže s prosbou, jestli by se neujal vedení
kolektivu on sám a netrénoval je na podzimní kolo. V té době
17-ti letý chlapec se rozhodl děti nezklamat a se souhlasem výboru
sboru se ujal jejich přípravy na závod požárnické všestrannosti.
Zanedlouho se členkou sboru a vedoucí družstva stala jeho
přítelkyně a dnes už manželka, která v kolektivu pracovala do
nástupu na mateřskou dovolenou, tedy 8 let. I tak byla třeba velká
podpora členů, řidičů a dalších osob, která se mu dostala, aby mohl
kolektiv v dalších letech úspěšně pracovat. Postupem času
přibývali další instruktoři a později vedoucí, kteří odrůstali
žákovským kategoriím a práce s mládeží tak mohla nabírat na
obrátkách.

V prvních letech, pod vedením nového vedoucího,
se mladí hasiči účastnili pouze okresních kol a kromě
nepravidelných výletů převažovala na schůzkách spíše zábava a hry.
Postupem času jsme měli možnost se zúčastňovat i dalších závodů
v okolí, což nás vedlo i k většímu zaměření na přípravu
na požárně technické disciplíny zařazené ve hře Plamen.
Z jednoho družstva starších žáků se už v roce 2005 stala
družstva dvě, mladších a starších žáků. Od té doby až doposud se
nám daří stále pracovat s oběma žákovskými družstvy.
V roce 2009, když některé děti odrostly žákovským kategoriím,
jsme v kolektivu po mnoha letech začali pracovat i
s kategoriemi dorostu. Na podzimní kolo se ve zmíněném roce
připravilo družstvo dorostenců. V roce 2010 se
v podzimním kole soutěže dorostu předvedlo i družstvo
dorostenek včetně několika jednotlivců, a tak jsme měli, společně
se žákovskými družstvy, při okresním kole v Karolíně obsazeny
všechny věkové kategorie. Chlapci i děvčata se pak účastnili i
jarního okresního kola, ze kterého právě chlapci postoupili
v roce 2011 do krajského kola. Bohužel dále už činnost
dorosteneckých družstev nepokračovala, protože většina z nich
dosáhla dospělosti a již nemohli v této kategorii soutěžit a
z žáků ještě další nedorostli.

Od té doby však začala vzkvétat
činnost dorosteneckých jednotlivců, kteří se kromě postupových
soutěží účastnili i dalších závodů Českého poháru a Big Shock
poháru v běhu na 100m s překážkami. Už v roce 2012 a
2013 postoupili vždy dva zástupci z našeho sboru až na MČR
dorostu, kde vzorně reprezentovali nejen sbor, ale i celou obec,
okres i kraj. Dorostenecký jednotlivec Petr Kováč byl v roce 2013
osloven trenéry dorostenecké reprezentace s možností zařazení do
širšího výběru. Petr neváhal a více než půl roku se připravoval s
reprezentací na letošní MS, které proběhlo ve Svitavách. Bohužel se
však do nejužšího výběru neprobojoval, což mu ale dodalo novou
motivaci a v posledních měsících jsme u Petra mohli vidět velké
zlepšení. Začátkem října se opět koná další výběrové soustředění,
kde se budou vybírat reprezentanti na MS v příštím roce, kterého se
Petr opět zúčastní, a my mu budeme držet palce v jeho slibné
kariéře. V roce 2014 se 4 zástupci dostali do krajského kola
soutěže dorostu v Hodoníně, kde dvě závodnice těsně skončily na
nepostupových druhých místech. Změnou Směrnice činnosti dorostu v
roce 2013 došlo k výraznému rozšíření kategorií dorostu. I v našem
sboru se díky tomuto kroku z ústředí zvýšil počet aktivních členů v
kategoriích dorostu. Ti se v letošním roce pravidelně účastní
závodů okresní ligy dorostu, kde se drží na předních příčkách.
Velký zájem rodičů malých dětí z naší obce nás po letech úvah
přiměl začít pracovat v kolektivu mládeže i s věkovou
kategorií přípravky. Vedení družstva přípravky se ujala Lenka
Kopčová a společně s dalšími instruktorkami se od loňského
září schází každý čtvrtek. Přípravku v letošním roce navštěvuje už
16 dětí, což výrazně převyšuje původně předpokládaný zájem. Ten nás
však velmi těší a je tak položen základ činnosti sboru dalším
generacím. V závěru měsíce však přijde sbor právě o vedoucí
přípravky, která byla donucena se z obce odstěhovat, a tak
budoucnost tohoto nadějného plánu práce s nejmenšími dětmi je velmi
ohrožena.

Nyní bych uvedla několik informací,
jak to v kolektivu mládeže SDH Petrovice běžně chodí dnes.
S žákovskými kategoriemi se scházíme pravidelně 2x týdně
převážně ve středu a pátek. O víkendech pak děti čekají závody,
které jsou díky okresní lize mládeže s výjimkou letních
prázdnin téměř každý víkend a to od začátku března do konce
listopadu. Naopak prázdniny zase patří dorostu, který se účastní
závodů v běhu na 100m s překážkami po celé ČR včetně
okresní ligy dorostu. Volné dny v týdnu tráví jednotlivci
individuální přípravou na závody a řada z nich se zapojuje
například do údržby soutěžního materiálu. Děti z kategorie
přípravky se každý čtvrtek věnují kromě zábavy také přípravě na
snazší vstup do žákovských kategorií. Dá se tedy říci, že kolektiv
mladých hasičů pracuje celý rok každý den v týdnu. Část
z toho co s mladými hasiči trénujeme, vám předvedeme
zítra během odpoledního programu.

Mimo pravidelné tréninky, schůzky a závody
připravují vedoucí ve spolupráci s dalšími členy rok od roku
více dalších zájmových aktivit a událostí. Jsou to například
Zkoušky odborností, kdy si mladí hasiči osvojují poznatky
z prevence i represe PO, historii sboru a hasičstva a za
splnění získají odznak dané odbornosti. Několikrát do roka jsou pro
děti a nepravidelně i pro rodiče a členy připraveny rukodělné a
výtvarné dílny. Zimní atletická cvičení jsou pro děti pořádána za
účelem udržení kondice přes zimní období a naučení se správně
pohybovat. Vyhlašujeme také literárně výtvarnou soutěž Požární
ochrana očima dětí. Dle zájmu dětí organizujeme výlety a exkurze
např. na stanici HZS v Brně nebo Blansku, hrad Špilberk,
navštěvujeme také okolní jeskyně Moravského krasu, chodíme
s dětmi poznávat okolí, opékat párky. Mezi oblíbené aktivity
patří výlety do městských lázní v Boskovicích. Vydařenou akcí byl
také Dětský den s hasiči, který zaujal zejména menší děti, na
které v průběhu čekala spousta zábavných her nejen s hasičskou
tématikou. Neméně významnou akcí pro mladé hasiče jsou letní
soustředění a zejména každoroční dětské tábory. Děti z kolektivu se
neprezentují pouze při hasičských soutěžích, ale například
vystoupením při Zahájení adventu. Starší děti se pak zapojují do
Halloweenského pochodu, kde v maskách doprovázejí menší děti s
lampiony. Mladí hasiči se účastní i řady brigád, jako je například
údržba tréninkového prostoru, překážek nebo materiálu, sběr
železného šrotu, výsadba stromků a další.

Nejenom vedoucí, ale i rodiče, mají svůj podíl na
dění v kolektivu. Tak jak slyšíme z médií a čteme v novinách,
jsou dnešní děti stále lenivější a pohodlnější. Spíše než pohybovým
aktivitám a zájmovým činnostem věnují svůj čas povalováním a
sezením u počítače. Děti si také přestávají vážit tradičních hodnot
a jejich pohodlnost se pak přenáší na činnost v kolektivu. Proto je
na rodičích, aby děti směrovali k aktivnímu využívání volného
času.

Stejně jako dříve bylo jednou z tradic sboru
pořádání letních dětských táborů, tak i dnes s menší odmlkou
připravují tyto tábory zejména vedoucí mládeže z kolektivu. Děti
sice nebývají ubytovány ve stanech s podsadou a nevaříme si na
táborech sami, jak tomu bylo dříve, ale stejně bohatý a zajímavý
program provází děti každý rok. Tábory se opět začali pořádat
zejména proto, že sbor navázal příhraniční spolupráci s
dobrovolnými hasiči z Petrovic u Bytče. Od roku 2009 jsme na tábory
jezdili společně s mladými hasiči ze Slovenska. Po třech úspěšných
letech se už však nepodařilo slovenským přátelům zajistit
dostatečný počet dětí a tato zajímavá tradice se přerušila.
Následně jsme bohužel už tábory zajišťovali sami. Přesto nadále
věříme, že v dalších letech budeme moci opět tábory organizovat
společně a za účasti dětí z obou států.

Pořádání letních dětských táborů bereme jako součást
celoroční činnosti mladých hasičů. Proto cenu táboru stanovujeme
bez účelu výdělku pro sbor a vedoucí, abychom jej co nejvíce
přiblížili finančním možnostem rodičů dětí z obce. I tak je zájem
dětí právě z kolektivu i obce menší než jsme čekali. Oproti
tomu však roste obliba našeho táboru mezi dětmi z okolních obcí,
dokonce i těch vzdálenějších, což nás utvrzuje v tom, že náš tábor
je kvalitní a má cenu jej pořádat i v dalších letech. Ráda bych
také poděkovala rodičům, kteří naše tábory podpořili a dětem
věnovali například odměny pro táborové hry, protože právě oni vědí,
že i drobným oceněním můžeme děti motivovat k velkým výkonům. Také
děkujeme panu Václavu Nečasovi, který prostřednictvím své autoškoly
zajistil jako sponzor přepravu dětí na tábor i zpět.

Panu Nečasovi patří poděkování také za to, že ve
složitém období sporů s vedením obce poskytl našemu sboru zázemí
pro uložení materiálu v hangáru u letiště, abychom i nadále mohli s
kolektivem pracovat.

Nyní ještě pár slov k plánu činnosti do dalšího
období. V podstatě stačí říci, že chceme udržet činnost přípravky,
žáků i dorostu minimálně v takovém rozsahu jako v letošním roce.
Bude nutné dovybavit soutěžní družstva a nahradit opotřebovaný
materiál. Starším žákům a dorostu se sponzorskou podporou zajistit
nové sportovní oděvy. Pořádat pro jednotlivé věkové skupiny
rozmanité aktivity. Nadále zajišťovat z různých zdrojů finanční i
materiální prostředky k činnosti mládeže. Reprezentovat sbor i obec
Petrovice při vrcholových soutěží v požárním sportu. Důležitým
cílem je také přilákat více zájemců z obce o činnost v kolektivu a
požárním sportu.

Důležitým úkolem pro další roky je znovunavázání
vzájemné spolupráce mezi SDH a obcí, která bohužel doposud kvůli
současnému vedení obce není možná. Proto se opět po zvolení nového
zastupitelstva, do kterého kandidují i naši zástupci, pokusíme
znovu navázat spolupráci, jako je tomu v jiných obcích, aby
kolektiv mládeže mohl být hrdý na to, jakou obec
reprezentuje.

Ještě jednou děkujeme všem, kdo sboru a kolektivu
mladých hasičů pomáhají, a věříme, že se s vámi budeme setkávat i
nadále při různých akcích sboru, soutěžích, brigádách a dalších
událostech.

Děkuji všem za pozornost a přeji příjemnou
zábavu.

Autor: Jan Filouš (vedoucí kolektivu
mládeže)

Přednesla: Leona Vašíčková (vedoucí
družstva)

Ke
stažení:

Brožura ke 120. výročí založení SDH
Petrovice – Titulní
list
+ Text


Zpráva o činnosti mládeže ke 120. výročí založení SDH
Petrovice

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Secured By miniOrange