SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA - Jihomoravský kraj - Okres Blansko
 
Zpráva o činnosti SDH Petrovice

Zpráva o činnosti SDH Petrovice

Zpráva o činnosti SDH Petrovice za rok 2017 pro  valnou hromadu konanou dne 6.1.2018

Sestry a bratři hasiči, mladí hasiči, vážení hosté,

dovolte mě, abych vás všechny na dnešní valné hromadě přivítal a přednesl vám zprávu o činnosti sboru za období od poslední valné hromady.

Poslední valná hromada se konala v lednu loňského roku. Zde se již tradičně hodnotilo uplynulé období z pohledu vnitřní činnosti sboru, práce s mládeží, zájmové činnosti a výsledků hospodaření a byly stanoveny prioritní oblasti naší činnosti a úkoly a cíle, kterých chceme v daných oblastech dosáhnout v následujícím roce. Proto bych se nyní zaměřil na podání zprávy o plnění těch nejdůležitější z nich.

Náš sbor má k dnešnímu dni 116 členů, z toho je 69 dospělých, 44 mužů a 25 žen a 47 mladých hasičů včetně dorostu, 23 chlapců a 24 děvčat.

Jednou z hlavních oblastí naší činnosti je právě práce s mládeží. Mladí hasiči, včetně dorostenců v loňském roce dosahovali průběžně výborných výsledků. To si ale všechno vyslechneme ve zprávě o jejich činnosti. Já bych chtěl pouze z tohoto místa jménem výboru poděkovat všem vedoucím a instruktorům mladých hasičů za jejich obětavou celoroční práci a samotným mladým hasičům za jejich zapálení pro hasičinu.

Musím zde konstatovat, že financování činnosti mladých hasičů není vůbec snadný úkol. Mladí hasiči se sami podílí podle svých možností na akcích sboru, ze kterých je nějaký zisk. To však zdaleka nestačí na pokrytí potřeb spojených s činností mládeže. Dá se ale říci, že se nám díky práci výboru, vedoucích a instruktorů mládeže a části členské základny a příznivců, podařilo zajistit všechny akce, úkoly a činnosti, které jsme v průběhu roku realizovali. A nebylo jich málo. Podařilo se nám zajistit dotace z Jihomoravského kraje, MŠMT, OSH Blansko, MŠMT a obce, ale také příspěvky sponzorů. Za to jim všem patří poděkování. To vše mělo velký vliv zejména na celoroční činnost mládeže a na jejich výsledky na soutěžích.

V uplynulém roce se na disciplíny požárního sportu připravovalo družstvo mužů do 35-ti let sestavené s dospělých mužů a dorostenců. Družstvo předvedlo při I. kole PS vydařený požární útok s časem 24,18s, ale ze štafety se započítával až druhý horší pokus. Celkově tak SDH Petrovice bralo jako o rok dříve 4. místo. Družstvo mužů nad 35 let a žen se soutěže neúčastnilo. Muži se poprvé představili na soutěži Velké ceny blanenska v Senetářově.

Řada našich členů se účastnila postupových kol PS za jiné sbory. Někteří se tak probojovali na MČR PS.

Je třeba vyzdvihnout Leonu Vašíčkovu, která nás reprezentuje v závodech Českého poháru v běhu na 100m a výstup na věž. Leona také v požárním sportu reprezentovala svoji VŠ při Odyssea Cupu v Bulharské Varně a dále také při Akademických hrách, kde hájí barvy své fakulty.

Významná byla účast Jiřího Stehlíka na MČR dorostu ve Zlíně. Po úspěšném probojování se přes okresní a krajská kola se Jirka stal absolutním vítězem a tedy Mistrem ČR v požárním sportu kategorie mladšího dorostu.

Samozřejmě máme v našich řadách další nadějné a úspěšné sportovce a to ve všech kategoriích, kteří úspěšně zasahují do výsledků na okresní, krajské i celorepublikové úrovni. Tito mají naši plnou podporu při zajištění vybavení a přípravy na soutěže. Byli bychom zde ale moc dlouho, kdybych je měl všechny vyjmenovat. Všem jim patří poděkování za práci v našich řadách a za vzornou reprezentaci našeho sboru.  Poděkovat musím i rodičům některých mladých hasičů za jejich pomoc při naší činnosti, zejména při zajišťování dopravy dětí na soutěže.

Další důležitou oblastí činnosti by mělo být zajištění výcviku a technické připravenosti zásahového družstva. Několik našich členů je i v této době členy zásahové jednotky. My však nemůžeme využívat techniku a vybavení obecních hasičů a proto musíme celoročně udržovat naši vlastní techniku, vybavení a výzbroj, kterou jsme si museli pro činnost mladých hasičů zajistit. A to je dost náročný úkol pro několik jedinců, kteří se tomuto věnují. A věřte, že aby MH byli vybaveni podle pravidel a měli podmínky pro dosahování dobrých výsledků, stojí to spoustu peněz.

Dalším úsekem naší činnosti, který pravidelně na VH hodnotíme je organizační a ekonomické zajištění akcí a fungování SDH.

Nebudu zde opakovat slova o účasti nebo spíš neúčasti některých dříve aktivních členech při organizování, zajišťování a samotné realizaci akcí pořádaných sborem. Myslím si, že v dnešní době je každý, kdo má zájem, dostatečně informován o připravovaných akcích, ať už na stránkách SDH, facebooku nebo formou SMS, které před každou akcí rozesíláme. Podle mě si to část lidí přečte a tím to pro ně končí. Proto bych v diskuzi rád slyšel návrhy, jakým způsobem informovat a přimět členy k lepší účasti na činnosti sboru.    Naproti tomu musím vyzdvihnout přínos některých dorostenců a mladých hasičů a poděkovat jim za jejich aktivní přístup k naší činnosti.

V loňském roce jsme pořádali tradiční Babský bál, ostatkový průvod obcí a letní tábor mladých hasičů.

Další akce zmíním jenom ve zkratce:

 • Účast na VVH okrsku Sloup
 • Účast na soutěži I. kola v požárním sportu ve Vavřinči
 • Posezení pro hasiče a příznivce ve Žďáře u Starýho
 • Účast mladých hasičů na soutěži v Petrovicích a Slovensku
 • Sousedské posezením za KD
 • Uspořádali jsme soutěž MH zařazenou do OLM
 • Celoroční příprava a účast mládeže v postupových soutěžích a OLM
 • Účast na okrskovém branném závodu ve Vysočanech
 • Proběhl sedmý ročník Memoriálu Pepy Součka
 • Halloweenský průvod s lampiony byl pro nepříznivé počasí zrušen
 • Zahájení adventu
 • Vánoční besídka pro přípravku a pro mladé hasiče.

O dalších akcích, které se týkají zejména mladých hasičů, budete informováni ve zprávě o jejich činnosti.

V letošním roce to bude ještě náročnější, protože nás mimo tyto pravidelné činnosti čeká ještě pálení čarodějnic, pouťové oslavy a příprava na 125 výročí založení sboru, které nás čeká v roce 2019.

Myslím si, že z výčtu akcí z naší práce je vidět, že naše činnost je celoroční a všestranná a já musím říci, že se všechny akce podařilo s přispěním aktivních členů a našich příznivců včas a řádně připravit a zrealizovat. Musím všem, kteří jakkoliv přispěli ke zdaru naší činnosti ještě jednou poděkovat.

A teď k hodnocení naší vnitřní činnosti. Základem spolehlivého fungování sboru je pravidelná schůzová činnost. Výbor sboru se jedenkrát měsíčně scházel, aby zajistil přípravu akcí, informovanost o činnosti a plnění úkolů vyplývajících z jednání okrsku a okresu a dalších záležitostí spojených s činností sboru. Bylo-li to třeba, zejména v souvislosti se zajištěním  přípravy akcí, scházel se výbor kromě pevně stanovených termínů i mimořádně.

Jednou z povinností sboru je vybírat a odvádět do pokladny okresu ČLP. Tuto povinnost ve stanovených termínech plníme. Protože rozhodovat o výši členských příspěvků náleží ze stanov valné hromadě, je toto také součástí usnesení z dnešní VH. Výbor SDH navrhuje ponechat ČLP na rok 2018 ve výši 150,-Kč u dospělých a 100,-Kč u mládeže.

Jak jsem říkal v úvodu, hlavním naším úkolem je práce s mládeží, protože jedině tak si můžeme zajistit pokračovatele v naší práci. Výbor spolu s vedoucími a instruktory mládeže se stará, aby mládež měla činnost, která ji baví a zajímá. Podařilo se nám zejména pro tuto činnost zajistit dotace a příspěvky sponzorů v celkovém objemu 226 000,-Kč. Všechny tyto prostředky byly bezvýhradně využity na činnost mládeže a jejich vybavení.  Ke stejnému účelu sloužily i další prostředky z naší činnosti. Všem, kdo jakýmkoliv způsobem podpořili naši činnost s mládeží patří naše poděkování. Jenom pro zajímavost uvedu, že za PHM jsme loni utratili skoro 25 tisíc a startovné na soutěžích nás stálo 6500,-Kč.

Nyní bych vás rád seznámil s hlavními body plánu práce na následující období.

Podle dohod se Sokolem nás v letošním roce čeká zajištění pálení čarodějnic a pouťové oslavy. Z těch dalších již tradičních společenských akcí budeme pořádat už šestý Babský bál, dětskou soutěž zařazenou do OLM, další ročník memoriálu Pepy Součka, halloweenský pochod s maskami a zahájení adventu. Budeme usilovat i o uspořádání Sousedského posezení k ukončení prázdnin.  Už nyní probíhají přípravy na letní tábor mladých hasičů, který se uskuteční opět na základně v Karolíně. Mezi tím bude opět spousta soutěží mladých hasičů a dalších jejich akcí a s tím spojená příprava a tréninky. Samozřejmě budeme i nadále pokračovat ve spolupráci s kolegy z Petrovic na Slovensku.

Věřím, že do přípravy a zajištění těchto stěžejních akcí se zapojí všichni členové i příznivci SDH.

I přes spoustu práce s přípravou těchto akcí musíme zajistit podmínky pro celoroční činnost MH a veškerou podporu jejich vedoucím pro přípravu.

Dalším neméně důležitým úkolem do dalšího období je péče o techniku a vybavení a jejich údržba. Jedná se zejména o naše vozidlo a výzbroj a výstroj pro mladé hasiče.

Nadále se budeme aktivně účastnit na dění v obci a podle možností pomáhat tam, kde bude třeba, pokud bude ze strany obce zájem.

V oblasti vnitřní a zájmové činnosti budeme jako v minulém roce zejména pravidelnou schůzovou činností zajišťovat plnění požadavků okrsku a okresu, přípravu naší obvyklé činnosti a naplánovaných akcí a řešit případné nenadálé úkoly dle aktuálních potřeb.

K plnění všech těchto úkolů bude zapotřebí aktivní účasti všech členů a já věřím, že se do činnosti sboru v případě potřeby podle svých možností zapojí.

Zprávu o hospodaření přednese z pověření kontrolní a revizní rady sestra Fialová.

Na závěr bych vám chtěl poděkovat za účast na dnešní VH, členům a příznivcům za aktivní přístup k plnění úkolů vyplývajících z činnosti sboru a všem popřát do již započatého roku hlavně zdraví a hodně osobních i pracovních úspěchů.

Nám všem potom přeji, aby se nám dařilo pokračovat v naší dobrovolné práci pro potřeby naše i všech našich spoluobčanů.

Děkuji za pozornost.

Usnesení valné hromady SDH Petrovice za rok 2017 ze dne 6.1.2018

Valná hromada

schvaluje:
 • zprávu o činnosti SDH Petrovice za rok 2017
 • zprávu o činnosti mládeže za rok 2017
 • zprávu o hospodaření SDH Petrovice za rok 2017
 • výši členských příspěvků na rok 2018
volí:
 • mandátovou, návrhovou a volební komisi
 • na funkci velitele SDH Petrovice bratra Jana Filouše
 • na funkci vedoucí mladých hasičů SDH Petrovice sestru Anetu Tichou
 • za člena výboru SDH Petrovice bratra Martina Musila
 • zástupce na valnou hromadu okrsku
 • delegáta a náhradníka na okresní konferenci
ukládá:
výboru SDH
 • realizovat závěry z valné hromady ve všech oblastech činnosti, jak zaznělo ve zprávě
členům SDH
 • aktivně se podílet na zabezpečování úkolů stanovených výborem SDH pro jednotlivá období roku 2018

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Secured By miniOrange