SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA - Jihomoravský kraj - Okres Blansko
 
Zpráva o činnosti kolektivu mládeže za rok 2018

Zpráva o činnosti kolektivu mládeže za rok 2018

Valná hromada SDH Petrovice dne 12. 1. 2019

Vážení hasiči, mladí hasiči, milí hosté a příznivci

Mám milou povinnost vás touto zprávou seznámit s činností kolektivu mladých hasičů SDH Petrovice za uplynulý rok 2018.

V úvodu bych rád uvedl, že organizovaná celoroční práce s mladými hasiči je možná pouze tehdy, je-li tato činnost podporována výborem, členy sboru, sponzory a zejména samotnými rodiči mladých hasičů. Této podpory se nám dostává a máme tak zajištěno kvalitní zázemí pro činnost s mládeží. Nutno říci, že v kolektivu mládeže pracujeme celoročně s kategorií přípravky, mladších a starších žáků a také dorostu. Asi největším řešeným problémem je udržení pravidelnosti a četnosti tréninků zejména ze strany dětí. Během uplynulého roku jsme pracovali na tom, aby se situace v roce 2019 zlepšila. Stále trvá potřeba se mládeži aktivně věnovat i ve věku, kdy odrostou žákovským a dorosteneckým kategoriím. I tak naši žáci či dorost podali v uplynulém roce spoustu kvalitních výkonů.

Družstva žáků a přípravky absolvovala během roku soutěže v rámci našeho okresu. Výsledky jak družstev, tak jednotlivců jsou dostupné na webových stránkách sboru nebo na stránkách odborné rady mládeže. Nyní uvedu pouze výčet některých výsledků našich družstev.

V okresním kole hry Plamen ročníku 2017/2018 se mladší žáci umístili na 23. místě ze 42 družstev. Za zmínku stojí například pěkné 11. místo ze Závodu požárnické všestrannosti v Sebranicích. Starší žáci šli do jarního kola hry plamen ve Velkých Opatovicích s pěknými výsledky z kola podzimního a předvedli krásný požární útok, který znamenal 2. místo. Společně se součtem ze štafet se starší umístili ve hře Plamen na celkovém 6. místě z 34 družstev. Ročník hry Plamen 2018/2019 zahájili starší žáci společně s přípravkou v Lysicích. Starším se závod nepovedl dle představ a připisují si 22. místo ze ZPV a 18. místo ze štafety požárních dvojic, a tudíž mají na jarním kole co dohánět.

Po vyhodnocení celého ročníku Okresní ligy mládeže 2018, se starší žáci umístili na 22. místě z 34 kolektivů, ale pouze se 3 započítanými závody. Mladší žáci se umístili na 28. místě z 38 kolektivů s účastí jen ve 2 závodech.

Mladí hasiči se během roku, zejména v soutěžní sezóně, scházeli 2x týdně při trénincích disciplín požárního sportu. V zimním období se děti věnují přípravě na sezónu formou atletických cvičení v sále KD pod vedením Jiřího Plíhala a Barbory Vintrové. Několik schůzek pod vedením Michaely Ševčíkové a Barbory Pagáčové věnovaly přípravě na vystoupení při Zahájení adventu.

Žáci a dorost se kromě pravidelných schůzek a soutěží během roku zapojili do přípravy i samotného průběhu mnoha dalších akcí pořádaných sborem. Byl to například Babský bál, Pouťové oslavy, Sousedské posezení, Halloweenský pochod s lampiony, či Zahájení adventu. V loňském roce také proběhl sběr železného šrotu s účastní mládeže.

Loni se nám podařilo zorganizovat zkoušky odborností mladých hasičů. Děti plnily zkoušky formou testu, ústní či praktickou zkouškou. Také připravily krátké literární práce na zadaná témata a kreslily obrázky do soutěže Požární ochrana očima dětí. Letos se budeme opět snažit zkoušky v jarním období uspořádat. Někteří vedoucí mládeže si po dvouletém intervalu obnovovali kvalifikaci.

Jednotlivci z řad dorostu se v uplynulém roce zúčastnili mnoha závodů, ať už na Okresní lize dorostu, tak celorepublikových soutěží v běhu na 100 metrů s překážkami, jako jsou například závody Českého poháru, Východočeské stovky nebo postupové soutěže včetně Mistrovství ČR. Nyní si probereme úspěchy některých závodníků.

Jiří Stehlík, jako střední dorostenec, absolvoval především kvůli zranění pouze dva závody v Okresní lize dorostu a celkově to pro něj znamenalo 8. místo. Dále se zúčastnil například soutěže v Pardubicích, kde se ve výstupu na cvičnou věž umístil na pěkném 7. místě. Významný byl pro Jirky nábor do dorostenecké reprezentace ČR, kterého se loni zúčastnil v Ostravě a úspěšně se nominoval do širšího výběru. Z tohoto důvodu objel mnoho závodu jak ve výstupu na cvičnou věž, tak závodů v běhu na 100 metrů s překážkami. Na podzimním kole dorostu v Lysicích se mu nezadařilo a skončil na 14. místě, ale věříme, že vše dožene na kole jarním.

Michal Holek, taktéž jako střední dorostenec v Okresní lize odběhal všechny závody a celkově se umístil na 2. místě. Vyhrál například závody ve dvojboji v Šebetově. Na Českém poháru v Bludově se umístil na 18. místě ze 42 závodníků. Ve Velkých Opatovicích na jarním kole hry Plamen si doběhl pro celkové 5. místo i přes neúčast na kole podzimním. Loňské podzimní kolo v Lysicích se mu nezadařilo a skončil na 15. místě, věříme, že stejně jako Jirka vše dožene na kole jarním.

Jiří Plíhal, jako starší dorostenec, v Okresní lize dorostu odběhal všechny závody a celkově se umístil na 2. místě. Zúčastnil se například stovek v Kvasinách, kde v mužské kategorii skončil na 4. místě. Jirkovi se dařilo na postupových kolech a probojoval se až na MČR dorostu do Plzně, kde se v disciplíně běh na 100 metrů s překážkami umístil na pěkném 6. místě a ve dvojboji na místě osmém. V celkovém součtu to pro něj znamenalo 7. místo na MČR v kategorii staršího dorostu. Jirka se také svými výsledky nominoval na MČR v požárním sportu do Liberce, kde se mu nezadařilo a umístil se na 92. místě ze 141 závodníků.

Aneta Tichá se v uplynulém roce zúčastnila závodu v Jaroměři, kde se umístila na 48. místě ze 114 závodnic nebo stovek v Kvasinách. Aneta postoupila na MČR v požárním sportu do Liberce s družstvem žernovnických žen, kde se staly 2. vicemistryněmi v požárním útoku.

Jonáš Horník se zúčastnil pouze 2 závodů Okresní ligy a celkově se umístil na 11. místě.

Barbora Vintrová vypomáhala družstvu dorostenek ze Senetářova na okresním a krajském kole, kde se umístily na 2. místě.

Děkujeme žákům a dorostu za reprezentaci sboru.

Šestým rokem pokračujeme v práci s přípravkou mladých hasičů. Její činnost je pro nás velice podstatná, neboť zde děti získávají základní znalosti v oblasti požárního sportu a požární ochrany. Přípravka se nyní po menší pauze přes vánoce začne znovu scházet jednou týdně. Kromě přípravy na disciplíny hry Plamen a hraní kolektivních her, se přípravka věnovala tvorbě prací do literárně-výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí a přípravě vystoupení při Zahájení adventu. Jedna hlídka se zúčastnila okrskového závodu požárnické všestrannosti v Housku. Přípravka se také zúčastnila závodu požárnické všestrannosti, pořádané při příležitosti hry Plamen v Lysicích, kde se umístila na 5. místě, nebo na závodech v Drnovicích. Začátkem prosince navštívily děti z přípravky společně s některými žáky zábavní vědecký park VIDA v Brně.

Poslední vánoční schůzka kolektivu roku 2018 proběhla v salónku Penzionu U Hraběnky. Téhle schůzky se společně s žáky zúčastnily také děti z přípravky. Všem mladým hasičům sbor věnoval malý vánoční dárek.

V roce 2018 náš sbor znovu připravil Letní dětský tábor s již pořadovým číslem devět a naše základna byla opět v Karolíně. Celotáborová hra se nesla v duchu starověké civilizace, především pak zaměření na starověké Řecko. Cílem bylo získání co nejvíce území. Děti si volily své vůdce, vyzkoušely si olympijské hry a mnoho dalších aktivit. Nás jako pořadatele velmi těší, že se podařilo pro děti připravit zajímavý a kvalitní program. Tábor jsme opět zajišťovali včetně stravy, což zvyšuje nároky na přípravu i dodržení legislativních a zejména hygienických požadavků. V průběhu tábora nás navštívila i kontrola z ústředí SHČMS s výsledkem, že nebyly nalezeny žádné nedostatky. Táboru se účastnilo 41 dětí a dalších 12 táborových pracovníků. Tábor se uskutečnil s finanční podporou MŠMT a pomocí Evy Kinclové, která nám zajišťovala obědy. Další letní dětský tábor uspořádá náš sbor v termínu 6. – 13. července 2019. Opět využijeme zázemí táborové základny v Karolíně, která je plně vybavena a dostačující pro naše potřeby. Vše potřebné bude uvedeno na webu sboru. Hlavním vedoucím je opět Jan Filouš.

Finanční prostředky určené kolektivu mládeže náš sbor v uplynulém roce využil na obměnu opotřebeného materiálu k soutěžím. Nemalá část prostředků byla vynaložena na financování cestovného a startovného na soutěžích. Z dotačních prostředků byly pořízeny úložné prostory v garáži HZ, plechová bouda pro uložení překážek a technického vybavení pro sportovní činnost a stejnokrojové a sportovní oděvní doplňky pro závodníky.

Plán práce kolektivu mladých hasičů a dorostu na rok 2019 zahrnuje: zapojit družstva žáků do soutěží seriálu OLM a postupových kol hry Plamen, dorost a jednotlivce do závodů v běhu na 100m s překážkami převážně OLD, Východočeských stovek, Českého poháru a postupových kol PS, vyvíjet s kolektivem v rámci celoroční činnosti rozmanité aktivity jako např. poznávací a zábavné výlety, tvořivé dílny apod., zapojit děti z kolektivu do literárně výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže, splnit zkoušky odborností MH, aktualizovat kroniku kolektivu, nadále se komplexně věnovat věkové kategorii dorostu a podporovat ho v jejich činnosti a připravovat pro něj odpovídající aktivity, motivovat dorost pro zapojení v družstvech mužů a žen, organizovat brigády nejen za účasti mládeže a dorostu a to například úprava materiálu, tréninkového prostoru a v případě zájmu i pomoc obci, věnovat se odborné přípravě dětí i vedoucích, připravit další letní dětský tábor, dle časových možností uspořádat víkendové soustředění a udržení pravidelné schůzové činnosti vedoucích.

Věříme, že se nám s mládeží podaří splnit vytyčené cíle, odstranit zmíněné problémy a navázat na předešlé úspěchy. Současná vedoucí kolektivu Aneta Tichá, se v průběhu roku vzdala funkce vedoucího kolektivu mladých hasičů. Po zbylou část roku ji vzorně zastupoval Jiří Plíhal, kterého výbor sboru navrhne jako nového vedoucího kolektivu mládeže.

Na závěr bych chtěl poděkovat již zmíněným sponzorům a dalším, které uvádíme na webu sboru, jež v uplynulém roce podporovali činnost sboru a tím výrazně pomohli i činnosti kolektivu mladých hasičů a dorostu. Díky patří též výboru, členům sboru, mladým hasičů a jejich rodičům a všem ostatním, kteří měli na úspěších kolektivu svůj přímý a nemalý podíl.

Tímto děkuji všem za pozornost a přeji pěkný zbytek večera.

Autor: Jiří Plíhal – vedoucí kolektivu mládeže, Přednes: Leona Vašíčková – vedoucí družstva

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Secured By miniOrange